Til sidebund

Fra vogterdreng til byens store murermester
og hotelejer. af
Jørn Lund Nielsen.


Lidt syd for Varde i Søndre Plantage er beliggende en ganske uanseelig, meget stenet og hullet skovvej kaldet Skadehøjvej. Cirka 150 meter inde i skoven fra Esbjergvej ligger et bakket område bestående af nogle gamle indlandsklitter, som der er flere steder i området. Oven på en bakke har nogle af vores tidlige forfædre måske for 4000 år siden oplagt en gravhøj. Nationalmuseet besigtigede højen allerede i 1904 og beskrev den således: "En høj, 2,2 x 20 meter på en banke. I toppen er en mindre flad afgravning, hvori står en flagstang. På siden en sti mod sydøst ringe afgravning. Lynggroet og beplantet, i Varde Søndre Plantage".

Banken og gravhøjen udgør det, der hedder Skadehøj, og når tilsammen op i en højde på 31 meter, hvilket er en ret meget i og omkring Varde. Desværre er der ikke nogen særlig spændende udsigt fra Skadehøj længere, idet hele området i dag er tilplantet med ret høje gran- og fyrretræer.

Flagstangen er for længst borte. Til gengæld blev der midt i 1960'erne placeret en 5 - 6 store kampesten på toppen af gravhøjen. Lidt nedenfor gravhøjen er placeret et gravsted bygget af en stensætning af tung og kraftig granit.


Gravsted med stensætning.
Gravsted med stensætning.

Varde Museum beskriver i 2015 gravstedet således: "Rektangulær stensætning i granit, bestående af 6 lodretstående granitsøjler på 40-60 cm højde, hvorpå der er lagt vandrette, kvadratisk tilhuggede granitkvadre, der danner en kvadratisk ramme, der dog følger jordbundens niveau, så rammen ligger skråt og er højest mod syd. Ca 10 meter NØ for rammen står to "indgangsbomme" i granit, der i sin tid må have markeret adgangen til området."

Gravstedet er anlagt efter tilladelse fra justitsministeriet 7. oktober 1949. Her har murermester og hotelejer Niels Christian Pedersen og hustru Jenny Pedersen deres begravelsesplads.

Jenny Pedersen døde 67 år gammel den 14. oktober 1953 og urnen blev nedsat i gravstedet den 25. januar 1954. Hun var født i Hesselho (Tistrup sogn) den 26. september 1886, som datter af husmand Kristen Jensen og Marie Kirstine Jensen.

Niels Christian Pedersen døde 81 år gammel den 8. februar 1962 og urnen blev nedsat i graven den 15. april 1962. Han blev født i Sig (Torstrup sogn) den 16. august 1880, som søn af husmand og smed Peder Jørgen Pedersen og Susette Karoline Elisabeth Ølgardis Nielsen.

Hans fødehjem var, som mange andre steder på landet den gang, præget af nøjsomhed, slid og slæb. Allerede før han blev seks år kom han ud at tjene som vogterdreng hos bønder i Hulvig og Hodde området, senere kom han til Nordenskov. Han har selv i sine barndomserindringer beskrevet det som en hård tid, hvor han græd sig i søvn om aftenen. Han passede får, køer og heste på marken om sommeren og var hjemme om vinteren for at gå i skole. Niels Christian Pedersen havde tilnavnet Kræ Pejsen. Kræ Pejsens store interesse var jagten. Han fik sin første bøsse, da han var 12 år og hele livet igennem prægede jagten hans hverdag. Hvert år blev det til utallige jagter, alene eller med et af de flere jagtselskaber han deltog i på Vardeegnen. I august 1960 blev han udnævnt til æresmed-lem af Dansk Jagtforening.


Niels Christian Pedersen med medaljen fra jagtforeningen.
Niels Christian Pedersen med medaljen fra jagtforeningen.

Cirka 100 meter syd for Skadehøj havde han fået tømret en lille jagthytte sammen halv nedgravet i jorden. Ud til Esbjergvejen var der bygget et bord med bænke så søndagsbillister og andre vejfarende kunne drikke en kop kaffe eller nyde deres mad der.

Efterfølgende kunne nødtørften besørges på et lille toilet lidt derfra. Det var før det moderne begreb muldtoilet var opfundet, men princippet var det samme - nemlig et hul i jorden, og der var læ og ikke uvæsentligt - toiletpapir.


Lokum i skoven marts 2020.
Lokum i skoven marts 2020.

Nogle store kampesten var sat op som en varde. Varden er nu faldet sammen, men stenene ligger der endnu. Stedet var meget brugt som rasteplads, og i hvert fald om sommeren skulle affaldsspanden tømmes hver uge.

Udover den lidt særprægede begravelsesplads på Skadehøj har Jenny og Niels Christian Pedersen efterladt en række andre markante "minder" i Varde - ikke mindst i form af huse og bygninger. Han kom i murerlære efter sin konfirmation i 1895 hos murermester H. F. Hansen i Varde. Da han var udlært i år 1900 gik han på valsen blandt andet i Tyskland. Herefter blev han selvstændig murer i Sig og byggede blandt andet en ejendom tæt på stationen. Men efter halvandet år solgte han den og flyttede til Varde. I 1920 købte han en fenne, en mark langs Vestbanen mellem Lundvej og Frisvadvej. Her anlagde han Palludansvej, og i løbet af de følgende år byggede han alle husene på vejen - undtagen to. Han var selv mureren og en arbejdsmand hjalp ham, så det har nok taget noget tid. Efter hans eget udsagn tjente han et par hundrede kroner på hvert hus.


Palludansvej 23 under opførelse i 1933.
Palludansvej 23 under opførelse i 1933.

Den velkendte gule plantørbolig i Sdr. Plantage har han bygget, og også det nu nedrevne vandtårn på statsbanegården. Sparekassens (nu Danske Bank) markante bygning i Kræmmergade er også hans værk.


Plantørbolig på Roustvej. Opført 1913.
Plantørbolig på Roustvej. Opført 1913.


Sparekassen Kræmmergade 5. Ombygget 1926.
Sparekassen Kræmmergade 5.Ombygget 1926.

Da han var færdig med sparekassebyggeriet, købte han bygningen ved siden af Kræmmergade 7 (hjørnet af Kræmmergade og Fiskergade) og indrettede konditori - Kræmmerhuset. Det blev solgt igen i 1926.


Kræmmerhuset, Kræmmergade 7. Ombygget 1926.
Kræmmerhuset, Kræmmergade 7. Ombygget 1926.

I 1930 købte han det daværende Landmandshotellet på Varde Torv, og han begyndte at ombygge det til det, vi kender som Hotel Varde. Ved indvielsen i 1931 havde hotellet 12 værelser. I 1934 blev der bygget en sal og yderligere 14 værelser. I 1936 blev tilføjet et udstillingslokale og endelig i 1944 blev der bygget yderligere 10 værelser, så der i alt var 36 værelser på hotellet.


Hotel Varde, Torvet 3. stod færdigt 1944.
Hotel Varde, Torvet 3. stod færdigt 1944.

Egentlig var planen, at hotellet efter ombygningen skulle sælges, men da ingen af de interesserede købere kunne betale det, som hotellet skulle koste, blev det ikke til noget, og da Jenny fra tidligere havde erfaring med hoteldrift, besluttede de sig for i fællesskab at overtage driften af hotellet.

Efter Jennys død overtog en datter og svigersøn hotellet i 1955. Kræ Pejsen var da 75, og efter at have ligget stille som murermester i 25 år købte han en ejendom mellem Kræmmergade og Brogade. Her opførte han Kræmmerpassagen med plads til dengang 12 forretninger og et hotelanneks med 26 værelser, reception og restaurant. Han deltog hver dag selv i arbejdet - nu dog som murerarbejdsmand.

Som en slags slutsten på Kræmmerpassagen blev der i 1961 opsat en skulptur "Hedebondens kone" udført af kunstneren Bent Hagedorn Olsen. Hedebondens kone skal uden tvivl ses som en hyldest og tak til hans mor og far og alle de andre nøjsomme hedebønder, der var hans baggrund. Skulpturen blev overdraget til Varde kommune, med den klausul, at den ikke må flyttes fra Kræmmerpassagen.


Afsløring af Hedebondens kone i Kræmmerpassagen 21. april 1961 med giveren Niels Christian Pedersen foran.
Afsløring af Hedebondens kone i Kræmmerpassagen 21. april 1961 med giveren Niels Christian Pedersen foran.

Afslutningsvis skal nævnes, at Niels Christian Pedersen i sit testamente donerede 100.000 kr. til et klokkespil til Sct. Jacobi kirke - klokkespillet blev indviet den 9. august 1964, og det spiller stadig flere gange dagligt til glæde for byens borgere og gæster.


Til sidetop