Til sidebund

Til "Grundlovsfest" i retten
1920.

af
Ole Nørskov Nielsen.

Den 5. juni dette år er det 150 år siden, at Frederik VII underskrev Junigrundloven, og Grundlovsdagen er siden da blevet fejret på forskellig vis rundt om i landet. Men Grundlovsdagen i 1920 fik for nogle vardensere et andet forløb, end de havde regnet med. Grundlovens fædre havde i 1849 med en såkaldt løfteparagraf lovet, at offentlighed skulle indføres i retsplejen, samt at den udøvende magt ved underretterne skulle adskilles fra den dømmende, så at politimesteren ikke længere samtidig beklædte dommerembedet. - Arbejdet hermed begyndte allerede i 1852, men blev først afsluttet med Retsplejeloven af 11/4 1916, der trådte i kraft fra 1919. Som følge heraf kunne aviserne nu bringe fyldige referater af begivenhederne i retssalen, og Vardes største avis, Ribe Amtstidende, skrev i udgaven mandag d. 7/6 1920 om begivenhederne i retten lørdag d. 5/6.


Under overskriften, De omstridte Markiser hed det:

I Lørdags, Grundlovsdagen, var der om Formiddagen livligt Rykind i Retten i Varde. I Byraadsmødet d.7de maj var, som man husker, Politivedtægten til Behandling i Anledning af, at Politimesteren1 havde krævet Markiserne i Byen fjernet, hvis de ikke bragtes i Overensstemmelse med Politivedtægtens §12 , der siger, at de skal være 2,20 meter(3½ Alen) fra Jorden. Dog lovede Politimesteren i nævnte Byraadsmøde, at der ikke vilde blive skredet ind, hvis Markiserne kun var 2 Meter over Jorden.


Handels- og Haandværkerforeningerne ansøgte samtidig om at faa Højden fastsat til 2 Meter; men det vilde Byraadet ikke gaa med til, dels fordi det vilde blive for besværligt at faa Politivedtægten ændret, og dels fordi man jo nu havde Politimesterens Løfte om at lade Naade gaa for Ret, selvom Markiserne kun var 2 Meter over Jorden. I de sidste Dage har man saa kunnet se Politibetjentene ivrigt beskæftigede med at maale de Handlendes Markiser, for nu gjaldt det om at finde dem, der var under 2 Meter over Jorden. I den Anledning var det, at Retten holdtes i Lørdags.


Følgende af Byens Handlende var stævnet for retten:

Urmager Ove Hansen, Guldsmed Korsgaard, Skræddermester Marius Hansen, Detailist H.W.Blinkenberg, Skræddermester B. Bertelsen, Købm. Bechsgaard, Modehandlerinde Marie Andersen og Forretningsbestyrer Klemmensen2. De to sidstnævnte var mødt ved befuldmægtigede. De øvrige havde personligt givet Møde. Da de otte Herrer havde taget Plads foran Skranken holdt Dommeren3, følgende lille Tale til dem:


De er stævnet, fordi Deres Makiser ikke er i Overensstemmelse med Politivedtægten, som paabyder o.s.v. Vil De hver betale 25 Kr. straks, kan de faa Sagen afgjort i Dag. Der er ikke noget for Dem at gøre, da Politivedtægten skal følges. Vil de ikke afgøre Sagen straks, gaar den til Doms. Mig er det lige meget; men selv er De bedst tjent med at betale straks. Da ingen svarede hurtigt nok, fortsætter Dommeren: Saa tager vi hver enkelt for sig. Vil De behage at tage Plads i Venteværelset. Urmager Ove Hansen kan blive tilbage.


De syv Herrer forføjede sig bort, og Dommeren siger saa til Hansen: Vil De betale de 25 Kr?
Hansen: Ja; men hvor lang Tid har jeg saa til at bringe Markiserne i Orden?
Politimesteren: Den første Uge bliver der ikke foretaget noget.
Hansen betalte saa de 25 Kr. Saa bliver Guldsmed Korsgaard kaldt ind.
Dommeren: Vil De betale de 25 Kr?
Korsgaard: Nej!
Dommeren: Saa tager vi en Dom.
Korsgaard: Mine Markiser er høje nok.
Dommeren: Nej, de er maalt og mangler 30 Ctm.
Korsgaard: Vi troede, at Byraadet vilde foretage sig noget.
Dommeren: Det har jo staaet i alle Aviser, at Byraadet ikke vilde foretage sig noget, og det maa de jo være bekendt med. Læser De ikke Aviser?
Korsgaard: Jo, men-
Politimesteren refererede nu for Dommeren, hvorledes Forhandlingerne paa Byraadsmødet var foregaaet, og hvad der var vedtaget. Der fulgte nu en omstændelig Protokoltilførsel, og da denne endelig var til Ende siger
Dommeren: For Overtrædelsen af Politivedtægtens §12 vil De være at anse med en Bøde paa 40 Kr. til Politikassen samt Sagens Omkostninger. Har De noget at bemærke hertil?
Korsgaard: Nej.


Vestergade ca. 1915.
Vestergade ca. 1915. Det er Bechsgaards markiser i forgrunden.

Saa kommer Skræddermester Marius Hansen for.
Dommeren: Vil De bestale de 25 Kr?
Hansen: Mine Markiser er i Orden.
Dommeren: Nej, de er 10-20 Ctm. for lave.
Politimesteren: Det er rigtigt, at der er 2 Meter fra Gaden til den faste Ramme; men Flæserne - eller hvad De kalder dem - skal jo ogsaa regnes med, og saa mangler der 10-20 Ctm.
Dommeren: De hævder altsaa, at Markiserne er rettet?
Hansen: Ja.
Dommeren: Ogsaa Flæserne?
Hansen: Nej, skal de ogsaa regnes med?
Politimesteren: Ja, efter Politivedtægten.
Hansen: Ogsaa efter Loven?
Dommeren: Naturligvis skal de regnes med. Ellers kan De jo hænge alle mulige Ting under Markiserne. Højden regnes selvfølgelig fra Gaden til den faste Ramme af Markiserne. Forøvrigt skal De ikke bryde Dem om, hvad Loven og jeg mener. Det skal jeg nok selv finde ud af. Jeg vil kun høre, hvad De mener. Sagen gaar nu til Doms.


Dette skete, og efter at alt var udførligt protokolleret, idømtes Hansen en Bøde på 30 Kr. til Politikassen samt Sagens Omkostninger.


Da de øvrige Herrer i Venteværelset nu havde faaet en Forsmag, hvorledes det vilde gaa dem, besluttede de at bide i det sure Æble og straks betale uden Dom. Det kunde man nemlig høre paa de Udtalelser, som den næste fremkom med.


Det var Detaillist Blinkenberg.
Dommeren: Hvad hedder De?
Blinkenberg: Jeg hedder Harald Wilhelm Blinkenberg. Men Hr. Dommer, maa jeg ikke nok have Lov til at sige, at jeg er villig til at betale de 25 Kr. straks, og det samme er alle de øvrige villige til. Ingen af os har nogensinde tænkt, at vi vil sætte os op mod Loven. Vi har blot troet, at vi vilde faa yderligere Tilsigelse fra Politiet, inden der blev foretaget noget mod os.
Dommeren: Det er godt. Lad de andre komme ind ogsaa.
De kom.
Blinkenberg: Jeg har nu sagt til Dommeren, at vi alle er villige til at betale de 25 Kr.
De øvrige i Kor: Ja!
Dommeren: Der er intet andet at gøre. Politivedtægten skal holdes.
Bechsgaard: Hvor længe maa vi vente med at faa det i orden? Vi skal jo have Bud efter Saddelmageren.
Politimesteren: I næste Uge vil der ikke blive foretaget noget.


De fem, som endnu ikke havde betalt, betalte saa hver 25 Kr. - det var lige, hvad de skulde have holdt Grundlovsfest for. Saa hævedes Retten - Loven var sket fyldest.


Noter:

  1. Osvald Pedersen, politimester i Varde 1919 - 26.
  2. Urmager Ove Hansen havde forretning på Stausvej. Guldsmed Korsgaard Vestergade 12. Skræddermester Hansen Storegade 12. Blinkenberg Storegade 22. Skræddermester Berthelsen Vestergade 19. Bechsgaard Vestergade 14. Marie Andersen Storegade 38. Klemmensen var bestyrer i Ringkøbing Amts Vareindkøbsforening = Ravhuset på Torvet.
  3. Frederik V. Müller dommer i varde 1919 - 32.

Til sidetop