Til sidebund

En Bispevisitats 1855.

Ribe stifts biskop 1850-67 var Jacob Brøgger Daugaard. I begyndelsen af sin embedsperiode sendte han udførlige anvisninger ud til provsten om, hvordan han ønskede visitatsen gennemført.
Den 28. marts 1855 skrev biskoppen neden stående brev til provst C. L. Tobiesen i Thorstrup1 om at meddele præsterne i Vester Horne Herred, at han ville komme på visitation i deres sogne.
Brevet ligger i Skads m.fl. herreders provsti' arkiv på Landsarkivet i Viborg.

Den Visitats, som jeg havde tænkt mig at foretage i Vester Horne Herred i anstundende Januar Maaned er jeg ved indtrufne Omstændigheder blevet foranlediget til at fremrykke til indkommende April og Maj Maaneder, og er det hermed min tjenstligste Anmodning til Deres Højærværdighed, at De behageligen ville underrette vedkommende Herrer Brødre om, at jeg agter at foretage Visitatsen i følgende Orden.

Følgende Bemærkninger gjælde Visitatsen i Almindelighed.

 1. Strax efter min Ankomst til de respective Præstegaarde, i Regelen omtr. Kl. 7 Aften, eftersees Embedsbøgerne navnligen Ministerialbøgerne, til hvilken Ende de Skolelærere, som fører Duplikaterne af Kirkebøgerne, anmodes om at møde med den Kirkebog, som føres siden sidste Visitats. Forsaavidt som Skolelærerne fra noget Anex maatte have lang Vej og ej havde Lejlighed til at overnatte i Hovedsognet, kan han lade sit Duplikat fremlægge ved førstnævnte Sogns Skolelærer. (Jeg haaber det venskabeligt undskyldt, at jeg i Forbigaaende tilføjer det Ønske først efter denne Forretning, at nyde Thee og kold Aftensmad.)
 2. Ved Gudstjenesten, som ansættes til Kl.9 præsis prædiker Præsten paa Søndage over en af Dagens Texter, paa Søgnedage over en selvvalgt Tekst. Efter en Indgangspsalme messes paa Søndagene som sædvanligt, passende Kollekt6 og synges derpaa til Prædikens Indhold en svarende Psalme.
 3. Efter Prædiken synges en kort Psalme(et Par Vers) og herpaa holder jeg en Tiltale til Menigheden.
 4. Efter denne Tale(NB. Ikke før) træder Pastoratets siden min sidste Visitats confirmerede Ungdom frem paa Kirkegulvet medbringende, saavidt muligt, hver et Ny Testamente til Afbenyttelse ved Prøven. Antages Ungdommen at ville blive for talrig og f. E. overstige 100, kan man indskrænke sig til at lade 3 eller vel endog 2 Aars Confirmander træde frem.
 5. Hvor der i et Pastorat fungerer flere Kirkesangere, læser en Indgangsbønnen en anden Slutningsbønnen og dele Kirkesangens Styrelse mellem sig.
 6. Naar jeg efter endt Overhøring har holdt Slutningstiltale og lyst Velsignelsen, sluttes Gudstjenesten uden Messe med et Slutningsvers og den sædvanlige Udgangsbøn.
 7. Efter Gudstjenesten prøves Skolebørnene af øverste Klasse i Pastoratets Skoler. De opstille sig skolevis, prøves i Læsning i det Ny Testamente og i Religion i Reglen af de respective Skolelærere. Skjøn- og Retskrivningsprøve samt Regningsprøve leveres mig samlede af Lærerne, hver fra sin Skole, men ikke af Børnene; thi Bladene forkrølles og Tid spildes, naar hvert Barn fremkommer med sin Prøve7.
  (Det overlades til Hr. Pastor Claudi8 at lade Børnene fra Varde Landsogn9 møde i Kirken Søndagen efter Gudstjenesten eller i Skolen en Times Tid Tirsdag Formiddag, hvilket jeg ellers helst vilde have til friere Raadighed f. E. til at besøge Hospitalet10, private Skoler o.dsl.)
 8. Naar Visitatsen tillyses fra Prædikestolen en eller to Søndage forud, bedes Menighederne gjorte opmærksomme, at medens Ungdommens Overhøring vel er et væsentlig Stykke af denne Forretning, er den dog ikke det Hele, men at denne kirkelige Handling har Betydning for den hele Menighed, hvis ældre Mdlemmer derfor ogsaa af mig indbydes til efter deres Lejlighed at overvære denne.

Ribe Bispegaard 28 Marts 1855.
Daugaard.


Nærværende Skrivelse Omsendes hermed til Circulation i følgende Orden.

 1. Hr. Pastor Claudi i Varde. modtaget 31 Marts, afsendt den samme Dag
 2. Hr. Pastor Seidelin i Janderup modtaget 2 April, afs. 2 April E. H. Seidelin
 3. Hr. Pastor Christensen i Ho modtaget 3 April afsendt 4 April O.P.Christensen
 4. Hr. Pastor Brandt i Henne modt. 5'April - samme Dags Aften Brandt
 5. Hr. Pastor Stampe i Nebel modt. 7 April afs. samme Dag F. Stampe
 6. Hr. Pastor Teisen i Lunde Modt. D. 7de April Aften, afs. 9de April Morgen Teisen
 7. Hr. Pastor Viborg i Qvong remitteret d. 11 April H. Viborg

Og derefter tilbagesendes til Undertegnede.
Det er forøvrigt min Begjæring, at Circulationen maa finde Sted saa hurtigt skee kan.

Thorstrup Prgd. 31 Marts 1855.
C. L. Tobiesen.Noter:

 1. Tobiesen var provst for Skads, Øster og Vester Horne Herreder. I 1901 blev Skads Herred udskilt som et selvstændigt provsti. Se kort, som er fra 1854.
 2. Der var sidst bispevisitats i Varde i efteråret 1851.
 3. Både Borgerskolen og de private skoler.
 4. Her må menes Nr. Nebel.
 5. Præsten i Outrup og Lunde var i 1855 den samme person.
 6. Kirkebøn.
 7. Ved visitatsen i 1851 skulle de ældste klasser i Varde Borgerskole aflægge en lignende prøve i kirken Men i 1855 afsatte biskoppen altså en hel dag til at visitere skolerne i Varde. Disse visitatser blev af provsten anmeldt til skolens førstelærer med redegørelse for hvilke klasser der skulle prøves i hvilke fag. Fagene var ved sådanne visitatser de samme, som børnene i landsbyskolerne blev prøvet i. Men ved Borgerskolen i Varde kunne biskoppen også ønske at høre de ældste klasser i betalingsskolen(oprettet i Varde efteråret 1854) i verdenshistorie og matematik.
 8. Sognepræst i Varde 1853-66
 9. Havde og har stadig kirkefællesskab med Varde købstad. Se kort over Varde Landsogn
 10. En stiftelse for ældre mennesker oprettet 1520. I dag Vestergade 27.
Til sidetop