Til sidebund

Fattigvæsenet 2.

Sagen om Niels Tranberg Holst.


Jens Albrecht Frederik Bagger, Byfoged i Varde og Herredsfoged i Øster og Vester Herreder.


Gjør vitterligt, at Aar 1860 d. 12. Marts mødte for Varde Kjøbstads Raadstueret Guldsmed Niels Tranberg Holst og fremviste et Borgerbrev paa, at han havde aflagt Prøvestykke i Aaret 1852 her, samt vundet Borgerskab som Guldsmed i Kjerteminde med paategnet Atesten, at samme Borgerskab under 17 December s. A. er opsagt. - I Henhold hertil og da han nu har taget Bopæl her i Byen bad han sig meddelt Borgerskab paa sin Profession her, og da der efter det Producerede Intet fandtes derimod at indvende blev han indskreven som Borger og Guldsmed i Varde. Til Beviis herpaa meddeles dette Borgerskabsbrev.


By- og Herredsfogedcontoret i Varde den 12 Marts 1860.
Bagger.
Til Varde Fattigkommission.


Guldsmed Holst, der paa vandring blev syg, han anholder om, at han maatte faa tillaans af Fattigkassen 2 Rdlr for at han kan fortsætte sin Vandring, da han mener at kunne faae Arbejde. Maae han faae dem? Hans Forsørgelseshjem er ikke afgjort, men (er) formodentlig Varde.


V. Claudi
For mit vedkommende stemmes Ja! V. Claudi1
Ligeledes J. Boysen.    Ja R. Blinkenberg G. Gotfredsen.    J. Nielsen Ja.
Til Byfogedcontoiret Varde.


Guldsmedemester Niels Tranberg Holst der under 12. Marts f.A har erhvervet Borgerskab i Varde er Dags Dato som manglende Subsistensmidler taget under det herværende Fattigvæsens foreløbige Forsørgelse. Foranlediget haraf udbedes tjensteligt, at det ærede Byfogedcontoir behageligen vil erhverve og snarest muligt meddele mig Oplysning om, hvorvidt bemeldte Person, som angiver sig hjemmehørende i Varde, erkjendes forsørgelsesberettiget sammesteds, og om de med hans Ophold forbundne Omkostninger kunne forvendtes refunderede af Varde Kommune?


Roskilde Byfogedcontoir den 2. November 1861
Hr. By- og Herredsfoged Bagger!


Med Tilbagesendelsen af indlagte os tilstillede Skrivelse skal undertegnede fattigcommission ikke undlade at meddele, at man ikke med Sikkerhed ved om Guldsmed Niels Tranberg Holst ikke ved femaarigt Ophold har erhvervet Forsørgelsesret i Kjerteminde, hvorfor man maa anse Forhør optaget over bemeldte N. T. Holst til sikker Oplysning om, hvem Forsørgelsespligten paahviler.


Varde Fattigcommission d. 28. November 1861
V. Claudi    G. Gotfredsen    J. Nielsen
R. Blinkenberg    J. Boysen
Gjenpart.
Roskilde Politikammer d. 2. December 1861.
Fremlagt i Roskilde Politiret 3. Dec. 1861


Rapport.

I Anledning af den vedlagte Dags Dato(3/121861) modtagne Skrivelse med to Bilag fra Byfogedcontoiret i Varde fremstod Guldsmedemester Niels Tranberg Holst og forklarede at han er født den 27, Juni 1823 i Varde af Forældrene afdøde Købmand Peder Holst og dennes efterlevende hustru Mette Kirstine født Hansen. Compten2. kom i Lære hos Guldsmed Hansen i Varde, da han var 14 Aar gl. og blev Svend hos denne Sommeren 1844. Under denne Lære logerede han hos Forældrene. - Ved førnævnte Tid reiste Compten. til Kjøbenhavn og arbeidede sammesteds i henved 3 Aar. Reiste derefter til Udlandet, hvorfra han ankom i Foraaret 1848. Han tog Ophold i Kjerteminde hos Toldbetjent Frølund i omtrent ½ Aar til Sep. s.A. da han reiste til Varde og efter nogle Dages Ophold reiste han til Ribe hvor han i omtrent ½ Aar arbeidede hos Guldsmed Terkelsen. Efter Loven af september 1848 blev han i Ribe i Vinteren 1848/49 udkommanderet til Soldat og mødte saavidt han mindes 1. Marts 1849 ved 4. Reservebataillon i Aalborg. - Den 15. Feb 1851 blev Compten. permitteret og reiste til Ribe, men efter omtrent 14 Dages Ophold her lod Compten. sig stille og forrettede Tjeneste som leiet Soldat i ca. 16 Maaneder til Efteraaret 1852. Efter et Par Dages Ophold i Ribe og Varde reiste Compten. til Kjerteminde og tog foreløbig Ophold hos ovennævnte Frølund, forfærdigede Mesterstykke og erhvervede Borgerskab saavidt han mindes 2. October 1852. Han Havde derefter uafbrudt ophold og Bopæl i Kjerteminde til 28. juni 1856, da han reiste til Faaborg og tog Arbeide som Svend samme steds i 2 Maaneder. Han reiste dernæst til Ribe, hvor han havde Arbeide og Ophold i omtrent 14 Dage forinden han den 12. Marts 1860 erhvervede Borgerskab i Varde. Som saadan boede han omtrent 3/4 Aar i Varde og reiste derefter for at søge Arbeide som Svend paa hvilken Reise han siden har befundet sig.


Forelagt og vedtaget.
Det bemærkes, at N.T. Holsts Skudsmaalsbog, der haves her ved Politikammeret, udviser at hans Forklaring om, at være født i Varde 27. Juni 1823 af de angivne Forældre er rigtig, samt at han den 17. Juni har meldt Afgang fra Varde. Videre oplysninger indeholder bogen ikke.
En Attest fra Premierlieutnant Meincke ved 4. Reservebataillon, hvilken Attest bevares ved Skudsmaalsbogen indeholder, at afskediget Soldat N.T.Holst tilkommer Marschpenge m. m. og er dateret 15/2 1851.
Rapporten sluttet.
Bertelsen
Til Commissionen for Fattigvæsenet i Varde.


I henhold til den Ærede Commissions behagelige Skrivelse af 27. s. M. haver vi truffet den fornødne Foranstaltning til, at Guldsmed Holst paa anordningsmæssig Maade er bleven hjemsendt, og tillade vi os i Henhold til samme Skrivelse hermed at fremsende vedlagte Regning over den midlertidige Understøttelse som er bleven ydet han fra 2. Nov. til 31. Dec s. A. og forventer vi os den paalydende Beløb behageligen refunderet med 10 rd. 3m. 12s.


Skulde imidlertid Commissionen for Fattigvæsenet i Kjerteminde erkjende bemeldte Holst forsørgelsesberettiget deri Kommunen, saa udbeder vi os, at vore skrivelser om ham samt Regningen maatte bliver den tilstillet, der da direkte kan afgjøre Sagen med os.


Roskilde d. 6te Jan 1862.
I Fattigcommissionens Navn.
K.M.Grüner.
Til Fattigkommissionen i Varde.


Foranlediget af den ærede Fattigkommissions Skrivelse af 27 s.M3. angaaende Guldsmed Niels Tranberg Holst, skal jeg tillade mig at oplyse, at han, som vedlagte Vandrebog udviser, er ankommen hertil d. 25 October 1853 og at han er afgaaet herfra d. 4. Juli 1857, ikke som Rapporten angiver d. 28. Juni 1856. Noget før han 4. juli 1857 forlod Byen, var hans Husholdning bleven hævet, da hans Kone havde set sig nødt til med deres 2 Børn at forlade ham og flytte hjem til sin Fader, Organist Andersen her i Byen, der igen maatte overtage hendes og Børnenes Forsørgelse, uden at hun førte nogen særskilt Husholdning. Anmeldte Ægtefolk levede fra den Tid adskilte indtil han i Sommeren 1860 overtalte hende til at flytte til ham i Varde, hvorfra hun dog, som Fattigkommissionen bekjendt, snart måtte vende tilbage til sin Fader.


Guldsmed Holst har saaledes ikke haft sit Hjem i Kjerteminde efter 4. Juli 1857 og har altsaa ikke opholdt sig her i de til Erhvervelse af Forsørgelsesret fornødne 5 Aar.


Idet jeg efter disse Oplysninger haaber, at det vil erkjendes, at han ikke er forsørgelsesberettiget i Kjerteminde, lader jeg Politirapporten ved medfølge tilbage. Vandrebogen bedes efter Afbenyttelsen tilbagesendes hertil.


Kjerteminde d. 13. januar 1862. paa Fattigk. V. ulæselig underskrift.
Til Fattigcommissionen i Varde.

Forhenværende Guldsmed Niels Tranberg Holst, som med Transportpas4 fra Roskilde er ankommet hertil Kontoiret, og som ikke har noget fast Erhverv, afleveres hermed til Varde Kjøbstads Fattigvæsen.


By- og Herredsfogedkontoiret i Varde 17. Jan. 1862.
ulæselige underskriftDet ser dog ud til at Niels Tranberg Holst har arbejdet nogle år i byen, for ifølge en liste over personerne på fattiggården ude på Hjertingvej nr. 58 blev han først anbragt der i 1869. Her døde han ifølge kirkebogen i 1874 af tuberkulose.


Noter:

  1. Var sognepræst i Varde og som sådan formand for fattigkommissionen.
  2. Forkortelse for Komparenten, der er en persom, som møder i retten enten som anklaget eller vidne.
  3. Skrivelse fra 27/12, hvori Varde erkendte forsørgelsespligten, men man ville dog spørge i Kerteminde.
  4. På dette kan man følge en persons rejse fra fra start til mål. Myndighederne i Roskilde skrev et dokument, hvori der stod, hvorfra og hvortil personen skulle. Myndighederne i Roskilde transporterede kun personen til grænsen for deres område, så overtog en anden myndighed transporten og sådan gik det indtil man nåede målet. På et transportpas har alle indvolverede myndigheder sat deres stempel.

Til sidetop