Til sidebund

Lokummerne i P. Debels Gård.

Aar 1873 d. 21. Juli mødte Sundhedscommissionen i Hr. P. Debells Gaard i Brogade1 for at undersøge de sanitære Forhold paa Grund af Indløbne Klager over det, der fra Lokummerne trængte ind gennem naboens Mure. Lokummerne fandtes indrettede med Tønder, saa det Paaklagede alene hidrørte fra mangelfuld Rensning.


Det vedtoges for at hæmme slige Ulemper, at Muren, som udgjør Skillevæggen mellem det første Lokum og Naboens Forstue, ommures i Cement fra Grunden og op i Sædets Høide, ligesom Gulves under Sædet, hvor Tønden staar, lægges af Mursten murede i Cement. Det andet Lokum rykkes frem i Linie med det første og ligesom dette forsynes med Gulv muret i cement samt omgives af Mur i Cement til alle Sider omkring Sædet saa langt dette naar og i samme Høide som dette. Hvilket tilkjendegives Eieren, som var tilstede med Paalæg om, at faae forandringen gjort inden 8 Dage.


Møddinger som smittespredere.

Aar 1876 d. 26. Juni holdt Sundhedscommissionen et Møde efter Tilvarsling til Medlemmerne, som ogsaa var mødt med Undtagelse af Kjøbmand Reck Thomsen.


En Skrivelse fra Ribe Stiftsfysicat2 til Ribe Stiftsamt betræffende Forholdsregler til at hindre den større Udbredelse af tyfus Feber i Varde fremlagdes. Det fremhæves heri fra en Indberetning fra en af Lægerne i Varde om, at tyfus Feber er hyppig i Varde. Den antages derfra i forrige Aar at være udbragt fra tre forskellige Steder til tre forskellige Steder paa Landet.


For at forminske Smittens Udbredelse vilde det være til Gavn, om det kunde forhindres, at Indholdet af Latriner udkastes i Møddingerne i Gaardspladserne, især naar Møddingerne bliver henliggende der i længere Tid.
Skønt det ikke med Bestemthed kan afgjøres, om Smitte i de anførte tre Tilfælde er udført til Landet her fra Byen, saa er dog Sandsynligheden eller i al fald Muligheden tilstede, og at Møddingerne, naar de optager Latrinindholdet, kunne være farlige, anerkjendes. Foranstaltninger til en særlig Udførsel af det sidste skjønnedes imidlertid efter de locale Forhold vanskelig at kunne lade sig gjennemføre her, hvorimod Sundhedscommissionen troede at maatte anbefale en lempeligere Forholdsregel, hvorved Udbredelse af Smitte fra Møddingerne og skadelig Indflydelse fra disse paa den sanitære Tilstand kunde formindskes, nemlig at det bliver paalagt samtlige Grundeiere i Byen at foranstalte deres Møddinger udkjørte hvar 14. Dag, saa at Hovedoplagspladsen for Møddingerne bliver uden for Byen i Stedet for i dennes indelukte Gaardsrum. Dette vedtog man at indstille til Byraadet3.


Ulækkert tisseri.

I sundhedskommissionens forhandlingsprotokol er der under 26/7 1876 indført følgende:

Fra Arbeidsmand Chr. Bollerup var der fremkommen Besværing over, at i Redakteur Helms4 Port op imod det af Klageren beboede Nabohus benyttes en Krog af alle dem, som have med Trykkeriet at giøre til Vandladen, hvorved det stinkende Vand ikke alene trænger ud i Strædet, hvor det bliver staaende og forpester Luften, men ogsaa trænger ind i Naboeindommens Mur og fordærver Luften inde i samme.--- Stedet toges i Øiesyn, og Kommissionen skjønnede, at det ikke kan tilstedes at benytte den omtalte Krog paa den anførte Maade, men at et Pissoir bør indrettes i Gaarden med Afløb til dennes Rendesten, og vedtoges det med denne Tilkjendegivelse til Redakteur Helms at opforde ham til i Løbet af 8 Dage at fremkomme for Kommissionen med Forslag til det sted, hvor et saadant Pissior i Gaarden ønskes anbragt.Noter:

  1. Ifølge folketællingen fra 1870 boede der i Peter Debells ejendom i Brogade følgende personer: Kbm. Christensen med kone og barn. En rentier med kone og tjenestepige. En sykone med to børn. En daglejer med kone og to børn. Ialt 13 personer.
  2. Stiftsfysicatet var dengang amtets øverste sundhedsmyndighed. Alle distriktlægerne i amtet sendte deres årlige indberetninger om sundhedstilstanden i deres distrikt til stiftsfysicatet, der indberettede videre til sundhedskollegiet i København. I 1911 kom sundhedskollegiet til at hedde sundhedsstyrelsen, hvilket også idag er betegnelsen for landets øverste sundhedsmyndighed.I dag er stiftsfysicatet erstattet af embedslægeinstitutionen.
  3. Her blev forslaget forkastet. En egentlig renovationsudkørsel kom først i begyndelsen af 1920'rne.
  4. Redaktør Rudolf Helms(1820-78) var redaktør for Varde Avis og boede på hjørnet af Arnbjergade og Storegade(i dag ca. Storegade 12). I huset var der også avisredaktion og trykkeri. Arbejdsmand Chr. Bollerup boede i et sidehus til Helms trykkeri ud mod Arnbjerggade.Til sidetop