Til sidebund

Sagen om avlsbruger
Jens Blocks mødding 1892.


Hr. Distriktslæge Kietz1!


Ved Mødet igaar2 meddelte jeg Dem, at der i avlsbruger Jens Blocks Gaard paa Hjørnet af Skoubogade og Nygade 3 skulde være en stinkende Mødding. Da jeg atter i Dag fra anden Side er gjort Opmærksom paa, at der i denne Mødding og dens omgivelser skulde være en næsten utålelig Stank, saa tillader jeg mig herved som medlem af Sundhedskommissionen at henlede Deres Opmærksomhed herpaa, da jeg paa Grund af den i disse Dage herskende stærke Hede anser det for paatrængende nødvendigt, at dette Forhold bliver undersøgt af Sundhedskommissionen.

Ærbødigst
H. M. Bøtker4.

Kietz og Bøtker fik til opgave at undersøge sagen og allerede samme dag d. 24/8 skrev de følgende rapport:


Omhandlede Mødding er af en Størrelse som omtrent den halve Gaardsplads. Møddingspladsen er en Grube omgivet af en Mur ½ Alen over Jorden. Dens Beholdning er for Øjeblikket saa stor, at den ligger 1½ Alen Overkanten af Muren, saaledes at Gjødningsvandet løber over Muren ned i Rendestenen, som har daarligt Fald og derved i Forbindelse med selve Møddingens Indhold frembringer en stærk Stank. Paa de tre Sider er Møddingen fjernet tilstrækkeligt fra beboede Huse. Men paa den fjerde Side mod Syd er den kun fjernet 1 Alen fra Naboen Achilles5 Hus, hvor der er beboelse og hvor Vinduerne sidder saa lavt, at de for Øieblikket er under Toppen af Møddingen. Der klages over, at Kogødningen fra Stalden ofte køres ud midt paa Dagen og derved især i denne Varme Tid frembringer en utaalelig Stank.

Vi foreslaar og anser for nødvendigt:

  1. at Møddingen snarest bortkøres.
  2. at Muren(som ikke synes tæt) og Bunden bringes i den Stand, som Sundhedsvedtægten foreskriver, og at den bliver synet, inden den tages i Brug.
  3. at der gives Tilhold om, at Møddingen ikke maa blive større end den omgivende Mur.
  4. at Gødningen fra Stalden bringes ud i den tidlige Morgenstund. Dette anses for særligt nødvendigt dette sted, hvor der findes flere Familier i Gaarden.

Varde d. 24/8 1892.

P. Kietz.    H. M. Bøtker.

Kommissionens medlemmer kunne i løbet af dagen tilslutte sig denne indstilling, og dagen derpå blev det meddelt Jens Block af byens stævningsmænd. Når sagen blev behandlet så hurtigt, skal det sikkert ses i forbindelse med den sag, der var på dagordenen ved sundhedskommissionens møde d. 25/8.Noter:

  1. Kietz var distrktslæge i Varde fra 1885-1916. Havdedet overordnede tilsyn med distriktets læger samt området sundhedstilstand og indberettede til stiftsfysicatet.
  2. I går var den 23/8 1892, så det må have været et uformelt møde, for ifølge mødeprotokollen har sundhedskommissionen ikke holdt møde siden 2/6.
  3. Hvor der i dag er teleforretning.
  4. Var isenkræmmer og havde forretning i Vestergade, hvor Team Sko i dag har til huse.
  5. Buntmager Emil Achilles havde forretning i Storegade 37, hvor der i dag er en konfektureforretning.

Til sidetop