Til sidebund

Faderskabssag 1898.Varde Købstads politiprotokol 1897-98.

Sag 127/1898.

20/6 1898 Paternitetssag.

Ugift Karen Hansen fra Jerslev Overdrev mod Klaverstemmer Anton Bjelke af Varde.


Fremlagt blev skrivelse af 4. ds. fra Ribe Stiftamt til Dommeren med Daabsattest for det paagjældende Barn Karl Marius Hansen, hvorefter dette er født 23. Marts d.A. Andragende om Paternitetsanlæg fra Barnemoderen d. 26. April d. A. til Præstø Amt med Paategninger. Rapport af 5. f M. til Bregentved/Gisselfeld Birks Kontor, og endelig i Henhold til Stiftamtets fremsendte Skrivelse optagne Rapport her ved Jurisdiktionen.


Indklagede var mødt og blev foreholdt samtlige fremlagte Dokumenter derunder ogsaa specielt Daabsattesten og Rapporten. Han godkjender sin Forklaring til nysnævnte Rapport i et og alt og henholder sig til samme, idet han tilføjer, at den Skyttefest, som afholdes i Ribe i begyndelsen af Juli varer 2 dage - Det var den sidste af Festdagene, at den Indklagede havde den af ham omforklarede Omgang med Klagerinden, denne Sidste havde da Ophold i Varde og var kun paa besøg i Ribe. Indklagede maa i henhold til sit saaledes Anførte formene, at han ikke kan være Fader til det paagjældende Barn og paastaar sig frifunden med Tillæg af Sagens Omkostninger for saavidt saadanne maatte faaes af Komparenten.


For saavidt Indklagede imod Forventning skulde blive dømt til at betale Alimentationsbidrag har han intet imod det fordrede aarlige Bidrag 60 Kr.1 fra Barnets Fødsel til dets fyldte 14. Aar evt. efter Loven til det 18. Aar. at erindre, ligesom han heller ikke har noget specielt imod, at hans Bidrag til Barselsfærden sættes til 15 Kr. Med Hensyn til Fødselssted og Fødselsaar respektive Varde og 20 April 1878 samt Forsørgelsessted samme steds henholder Indklagede sig til sin Forklaring til Rapporten. Indklagede udtaler Ønsket om, at der til Opklaring i Sagen indhentes Udskrift for det paagjældende Barns vedkommende af Jordemoderens Protokol om uægte Fødsler, samt til videre Oplysning indhentet om Fødslens Dato.


Oplæst og godkendt med den Tilføjelse, at Indklagede, da han mærkede, at Sædudgydelsen vilde finde Sted saa hurtigt som muligt trak sit mandlige Lem ud af Klagerindens Kjønsdele, og at han derfor holder sig overbevist om, at ingen del af Sæden kan være udtømt i selve Kjønsdelene.


Sagen udsat. Udskrift tilstilles Bregentved/Gisselfeld Birk.
27/1898.

Paany 29/8 1898.

Sagens Dokumenter tilstede. Der mødte og fremstod nu Indklagede og for og med ham hans Fader2 som Kurator for Indklagede i denne Sag. Faderen blev nu gjort bekjendt med samtlige under sagen fremlagte Dokumenter og med hvad i øvrigt under samme er passeret. Han erklærer, at han i et og alt slutter sig til sin Søns Procedure om Frifindelse og Grundene herfor, men ved i øvrigt ikke noget videre i Sagen at anføre, hvorfor Sagen for Komparentens vedkommende, hvortil Indklagede sluttede sig kan gaa til Doms.


Oplæst og godkjendt.

Klagerinden var ikke mødt. Sagen blev derefter paany optaget til Doms og blev straks afsagt saalydende:Anton Bjelke og søn.
Anton Bjelke og søn optræder med musiklærerinde frk. Grundtvig. Ca. 1905.


Varde Købstads Domprotokol 1897-1901.


Det maa anses in confesso at Samleje har fundet Sted en enkelt Gang ved den i Juli Maaned f.A. i Ribe afholdte almindelige Skyttefest en Søndag Aften, hvilken Dag det efter hvad der er oplyst var d. 18de i nysnævnte Maaned, og paastaar Klagerinden, at hun ikke har haft Samleje med nogen anden Mandsperson. Indklagede, der mødte med sin Fader har under Sagen paastaaet sig pure frifunden, men derhos han dog alligevel skulde blive dømt, intet har haft at indvende mod Størrelsen af det paastaaede aarlige Bidrag eller mod Størrelsen af bidraget til Barselsfærden, har anført, at Samlejet ikke blev fuldbyrdet, idet han ved nævnte lejlighed havde en saakaldt Cordon3 om sit mandlige Lem, da han ville indbringe samme i Klagerindens Kjønsdele. Cordonen gik derved i Stykker, og Sædudgydelsen fandt sted paa hendes Legeme.


Klagerinden har erkjendt, at Indklagede under Samlejet havde en Cordon om sit mandlige Lem, men tilføjer, at det gik i Stykker under dette.


Barnet har været fuldbaaren, hvilket ogsaa Distriktslægen, hvis Erklæring ligeledes har været indhentet, bekræfter dog med en Tilføjelse, at den opgivne Vægt og Længde ere ringe. I Distriktslægens Erklæring hedder det videre, at han formoder, at der her omhandlede Barn kan være Frugten af det forangivne Samleje, skjønt Barnet er kommet til Verden 31 dage tidligere end normalt. Endelig udtaler Distriktslægen, at der ikke kan tages hensyn til, at der foregives, at Sæden ikke er kommet ind i Vagina.


Thi Kjendes for Ret

Indklagede Klaverstemmer Anton Bjelke af Varde bør til det af Klagerinden Karen Hansen af Jerslev Overdrev, Karise Sogn d. 23. Marts d. A fødte Barn Karl Marius Hansen Underhold og Opdragelse fra dets Fødsel at regne og indtil dets fyldte 14. aar og i øvrigt eventuelt i det i formelte Lov af 12. april 1892 ommeldte Tidsrum4 betale et saadant Bidrag, som Overøvrigheden maatte bestemme saavel som et paa samme Maade bestemt Bidrag til Barselsfærden.


Dommen at efterkomme inden 3 Dage efter sammes lovlige Forkyndelse og i øvrigt under Adfærd efter Loven.

Borberg.5


Graversens Frisørsalon, Torvegade 5.
Graversens Frisørsalon, Torvegade 5, 1920. Korsene under vinduerne tilkendegiver, at her sælges kondomer.

Noter:

  1. Anton Bjelke har næppe tjent mere end 700 kr. om året. Alimentationsbidrag er idag(2006) 12.154 kr. årligt.
  2. Organist ved Sct. Jacobi Kirke Anton Bjelke.
  3. Cordon var et folkeligt udtryk for kondom. Kondomer blev første gang annonceret til salg i Ribe Amtstidende/Varde Avis i august 1881. Priserne var 2, 3, 4, 5, 6, og 8 kroner pr. dusin. En ufaglært tjente i Varde 15-20 øre i timen.
  4. D.v.s. frem til det fyldte 18.år. Denne lov, der stort set var en gentagelse af loven fra 1888 skærpede på nogle områder myndighedernes muligheder for at inddrive alimentationsbidraget.
  5. Var borgmester, politimester og dommer i Varde 1893-99.

Til sidetop