Til sidebund

Varde Købstads politiprotokol 1909-11


Sag 29/10 3/6 1910


Kornete Christine ? mod Niels Christian Otto Andersen
Dommeren fremlagde en rapport af g. D. og en Lægeattest af s. D.


For retten mødte udlagt Barnefader Arbejdsmand Nils Chr. Otto Andersen af Sdr. Varde, der blev foreholdt de fremlagte Dokumenter, hvortil han erkendte at have haft Samleje med Klagerinden i Nov. Maaned s. A dog kan han ikke huske bestemte Dage han har haft Samleje m. hende, men han ved, at det er sket en 3 eller 4 gange. Han tør derfor ikke bnægte, at han kan være Fader til det Barn Klagerinden venter at føde i August Md. d. A. men paastaar han, at der er andre Mandspersoner, der i samme Maaned har haft Samleje med Klagerinden og nævner han følgende: Tjenestekarl Mads Andersen, der dengang var i tjeneste hos Kbm. Bjelke her i Byen og Tjenestekarl Erik Nielsen, der dengang var i Tjeneste hos Kbm. Bötcher her i Byen, og Skomagersvend Lars Krogh, der dengang tjente hos Skomager Christensen i Vestergade. Han forlanger at Klagerindens Erklæring herom indhendtes og eventuelt de paagældende inddragne i Sagen til at give Bidrag sammen med Ham.


Kpt1 opgiver, at han er født her i Byen 1.Feb.1889 af Forældrene Skomager Christen Andersen og Hustru Laura f. Nielsen. Han ernærer sig som almindelig Arbejdsmand her i byen. Naar han arbejder tjener han 12 a 14 Kr. om Ugen. Han er uformuende og har ingen Arv i vente.


Sagen udsat      Oplæst        Vedtaget
Politiretten hævet        aftraadt
Skafte Christiansen2

Retsvidner
M. Jørgensen.
J. Pedersen
Sag 29/10 paany d. 10/6.


For Retten mødte Ugift Kornete Christine ? der godkendte sin til Rapp. Afgivne Forklaring, hvilken blev hende forelæst. Hun blev foreholdt N. C. O. Andersens Forklaring her til Protokollen d. 3. ds. og erkender hun at have haft Samleje med de omhandlede Personer, M. Andersen, E. Nielsen og L. Krogh, men dette er først sket efter Nytaar 1910 og paastaar hun derfor bestemt, at ingen af disse Personer kan være Fader til det Barn, hun venter at føde i Aug. M.d. A. Hun opgiver, at hun i Nov. og Dec. Maaned sidste Aar har haft Samleje med N. C. O. Andersen, og paastaar hun derfor, at kun han kan være Fader til det Barn hun venter at føde.


Sagen udsat        Oplæst        Vedtaget
Skafte Christiansen      aftraadt

Retsvidner
M. Jørgensen
J. Pedersen
Sag 29/10 paany 8/7.


Der blev fremlagt 1) Daabsattest for Barnemoderen 2) do for udlagte Barnefader 3) Dødsattest for samme 4) Udskrift af Varde Købstads Dødsanmeldelsesprotokol vedrørende samme 5) anerkendelse fra Varde Kommune for at den udlagte Barnefader er forsørgelsesberettiget i Kommunen3.


Sagen sluttet
Politiretten hævet
Skafte Christiansen

Retsvidner
M. Jørgensen
J. PedersenNoter:

  1. Kpt = komparenten = den person der er i forhør
  2. Politifuldmægtig.
  3. Hvis N.C.O.Andersen havde været noget ældre, så kunne han have erhvervet sig forsørgelsesret i en anden kommune. Hvis man efter det fyldte 18. år havde boet fem år i en anden kommune end fødselskommunen., så havde denne kommune forsørgerpligten. Men nu måtte Varde kommune erkende, at den havde forsørgerpligten over for N.C.O. Andersen og dermed også over for hans barn indtil dets 14. eller 18.år. Hvis barnefaderen havde været ukendt, var det den kommune, hvor moderen havde opholdt sig på 10 måneders dagen før fødslen, der skulle betale børnebidraget.

Til sidetop