Til sidebund

Fattigvæsenet 1.

Sagen om Hansine Amalie Thorsen.

Den 11. sep. 1868 sendte Kjøbenhavns Magistrat en afhøringsrapport fra politiet samt et brev til fattigkommissionen i Varde.Gjenpart over
AFHØRING

Patient indlagt i Kommunehospitalet under nr. 206/1868 for Kjøbenhavns Kommunes regning:


Navn Hansine Amalie Thorsen født 8/6 1844 i Varde af Handskemager Poul Thorsen1 og Hustru Else Nielsdatter. Hansine Amalie Thorsen levede som Tjenestepige uden Condition2 og boede i Prindsessegade 40 i Kjælderen. Ifølge afgivne Forklaring og Skudsmålsbog har hun siden sit 18de Aar opholdt sig:
Juni 1862 - 14de April 1863 i Nykirke Sogn
14de April 1863 16de Juli 1865 i Varde
siden 16de Juli 1865 i Kjøbenhavn
Har ikke nydt Almisse eller Understøttelse af Fattigvæsenet.
Kjøbenhavns Magistrat.
Kjøbenhavn d. 11te Sept. 1868.


Til Varde Fattigcommission.

Den 30te s.M. blev Tjenestepige uden Condition Hansine Amalie Thorsen indlagt som Patient i Commune-Hospitalet, hvorhen hendes den 27de August fødte Barn medfulgte for dens Skyld. Da hun er erkjendt forsørgelsesberettiget i Varde i den ærede Fattigkommissions Skrivelse af 3die April d. A. forebeholder man sig nærmere at fremsende Regning for Omkostningerne ved saavel Moderens som Barnets Ophold i Hospitalet, hvor Førstnævnte har nydt 6 Ugers fri Kur fra 9de Januar til 19de Februar d. A.

Holm
Kjøbenhavns Magistrat.
Kjøbenhavn den 19de Sept. 1869


Til Varde Fattigcommission.

I Forbindelse med Skrivelse af 11te d. M. skulde Magistraten ikke undlade tjenstligt at meddele, at ugift Fruentimmer Hansine Amalie Thorsen d. 6te d. M. afgik ved Døden i Commune-Hospitalet, og at hendes Barn, Frederikke Amalie Thorsen d. 16de d.M. af Fattigvæsenet er anbragt i midlertidig Pleie her i Staden mod en Betaling af 1Rigsdaler og 16 Skilling ugentlig, samt Beklædning, og forebeholder man sig at fremsende Regning for Omkostningerne, hvorfor man skulde anmode om, at Barnet ved den ærede Fattigcommissions behagelige Foranstaltning snarest matte blive afhentet i hvilken Anledning Vedkommende vilde behage at henvende sig i Magistratens 3die Afdelings Contoir i Hestemøllestræde Nr. 4 en Søgnedags Formiddag mellem Kl. 10 og 23.

Holm.Blandt ovenstående sagsakter fandtes et brev fra en af de hospitaletsansatte til pigens mor i VardeKommunehospitalet den 5/9 1868.
Kjære Madam Thorsen

Deres brev er idag ankommet hertil og blevet leveret deres Datter, men hun er desværre rendt fra forstanden og hun fik knabt brevet i tine hænder, føren hun rev det i tusinde stykker og jeg fik til nød frælst den (penge)sædel der var nu er det mæget kjedeligt for mig thi jeg ved ikke, om jeg skal give pænggene til deres anden Datter4 eller jeg skal sende dem tilbage til dem eller jeg skal vente og se hvad det skal blive til med den syge, men for Alt i Verden tro dog ikke, at deres brev har gjort indtryk paa hende nei det havde hun ingen sands for hun have ikke et ord af det og hun har i flere dage været ganske ude af sig selv di kan tro det er tungt at se paa hende og det er besværli at passe hende di kan tro at enskjønt jeg er fremmed for hende, saa gjør det mig meget ondt og jeg beder til gud i himlen, at han snart vil ende hendes lidelser for det grusomt for hende og besværli for mig som skal passe hinde og flere til det er nu min bøn til eder at i i taalmodighed vil bære eders sorg og haabe, at naar Guds time kommer, saa jebper han hende til det, som sydens at være hende bedst tjænlig, og dermed skal vi alle lade os nøie.


hindes lille pige er rask og har det godt hun (Hansine Amalie) bad mig om, at hun (datteren) var ved sin familie at jeg ikke maatte lade hendes søster vide, at jeg havde skrevet for hinde, og dersom de sende hende (Hansine Amalie) nooget, maatte hun(søsteren) ikke vide det og hun fortalte mig meget, som jeg ikke vil omtale. men nu vil jeg bede eder om at skrive mig et par Ord til og lade mig vide, om jeg skal sende Pængene eller beholde dem til vi seer vad det bliver til jeg venter svar strax deres datter kom herud i det øieblik som hun havde revet brevet itu men hun kunde ikke see et Ord havd der stod saa snart var det revet og pænggene havde jeg til nød faaet fra hinde og til deres datter omtalte jeg intet nu vil jeg ende mit brev og hilse dem tusinde gange fra deres kjære datter, og gud give, at jeg snart kunde skrive noget bedre til dem da skulde jeg med glæde skrive igjen imorgen. Skriv nu snart til mig.


min adræse er Marie Hansen stuekone på Kommunehospitalet
2 Afdeling stue nr. 10 i Kjøbenhavn.
Noter:

  1. Poul Thorsen drev indtil 1851 handskemagervirksomhed i Vestergade. D. 29/10 1851 døde han af tuberkulose, men hustruen drev virksomhedern videre fra en forretning i Storegade. I 1870 var hun flyttet til Nygade, hvor hun ifølge folketællingen levede af at sælge kager.
  2. At leve uden Condition betød at hun ikke havde noget arbejde. Prinsessegade ligger ude på Christianshavn.
  3. Ifølge folketællingen af 1870 boede pigen hos sin bedstemor i Nygade. Da der ikke findes papirer om hende i fattigvæsenets arkiver, må man gå ud fra, at bedstemoderen har taget barnebanet til sig som sit eget.
  4. Amalie havde en to år ældre søster, som åbenbart også har været i København.

Til sidetop