Til sidebund

Fattigvæsenet 4.

En sag fra 1902.

Varde Købstads Journalsager 1902.


Når folk fra lavere sociale lag dengang kom i en trangssituation f. eks på grund af sygdom, en ulykke, skilsmisse eller lignende, så henvendte man sig direkte til byrådet. Da det ofte kneb med skrivekunsten, gik de til en sagfører eller en anden skrivekyndig person, som formulerede borgerens anmodning. Brevet blev derpå afleveret til den kommunale administration, hvor den kongelig udnævnte borgmester læste det og sendte papiret videre til fattigudvalget, som var datidens socialudvalg. Her indhentede formanden yderligere oplysninger om sagen ved præsten, lægen, skolemyndighederne og politiet i den pågældende borgers hjemstedskommune. Når de ønskede informationer forelå, skrev det samlede fattigudvalg et svar med en indstilling om sagen til byrådet, som i det først kommende møde i de allerfleste tilfælde afgjorde sagen ved at følge udvalgets beslutning. - Hvis der var ubeskrevet papir i henvendelsen til byrådet, så skrev både borgmesteren og fattigudvalget videre indtil sidste blad var blevet udfyldt.


Fattigkommissionens medlemmer foran fattiggården.
Fattigkommissionens medlemmer foran fattiggården omkring århundredeskiftet.
Fra højre er det J. P. Justesen, A. Sørensen og A. Harck. Den fjerde person er ukendt.

Jørgen Frederik Larsens' sag.


Til Varde Byraad!


Undertegnede Jørgen Frederik Larsen1, der er forsørgelsesberettiget i Varde og som har været gift med min fraskilte Hustru Maren Sønkarine f. Sørensen, og som før og efter Skilsmissen har hævet Fattighjælp af ovennævnte Kommune. Forsaavidt nogen saadan Hjælp endnu staar opført paa mit Navn2, saa beder jeg om at faa den eftergivet.


J.Fr. Larsen. Arbejder.

Aarhus d. 18de Aug. 1902
Adr.
Sjællandsgade No. 70 over Gaarden
Aarhus.


Tilstilles Fattigudvalget til Erklæring.
Varde Borgmesterkontor den 6. september 1902.
Drechsel.
Varde Byraads Udvalg for Fattigvæsen.
Varde d. 12.Septb 1902.


Til Arbejdsmand Jørgen F. Larsen Sjællandsgade 70 o.G.
Aarhus.


Forinden videre kan foretages i Anledning af Deres Ansøgning til Varde Byraad om Eftergivelse af den Dem ydede Fattighjælp, må nærmere Oplysning meddeles om, naar og paa hvilke Vilkaar Separation og endelig Skilsmisse fra Deres Hustru Maren Sønkerine f,. Sørensen har fundet Sted. Disse oplysningen meddeles bedst derved, at De tilstiller Udvalget Deres Separationsforening og Skilsmissebevilling.


P.U.V.
A. Harck
Formand.
Aarhus Den 13 i 12 1902.


Fra Mig Jørgen Fr. Larsen. Tanggen 11. Her Mæj sender Jeg Dem Dise Atester3 som Min Komune Har begeret Av mig til varde Byraad udvalg For fattigvæsent og Samtidig Beder Jæg Min komune om Til ladelse Til At Gifte4 mig. Jæg vel ogsaa Gjerne bede Min Komune om at lade mig vide hvor lenge At det er siden at Min fraskilte Hustru Har Nydt under Støttelse Av min Komune. For et Aar efter Kan Man vel Faa til ladelse til At gifte sig og Der Mæj Beder Jæg om At sende Mig Atesterne Til bage i Gen Til Aarhus.


Min AD er Jørgen Fr. Larsen. Tangen No 11 AarhusOpgørelse over den af Varde Kommune til Jørgen Fr. Larsen og Familie ydede Fattigunderstøttelse:


1894 Udbetalt til Esbjerg Fattigvæsen 4,98 kr.
1895 do -Fredericia - 23,87 kr.
- do -Kolding - 7,50 kr.
- Hustruen og 1 Barns Ophold paa Varde
Fattiggaard fra 7/12 94 til 7/2 95
55,44 kr.
1897 Udbetalt til Fredericia Fattigvæsen 84,62 kr.
1898 Udbetalt til Fredericia Fattigvæsen 72,00 kr.
1899 Udbetalt til Fredericia Fattigvæsen 72,00 kr.
1900 Ubetalt 17/1 til 15/11 63,00 kr.
I alt - 383,41 kr.
1900 Udbetalt 15/11 til 31/12 9,00 kr.
1901 Udbetalt 72,00 kr.
1902 Udbetalt 72,00 kr.
I alt 536,41 kr.

I alt beløbet 536 kr. er ca. et halvt års løn for en ufaglært arbejder.


Varde Kæmnerkontor den 29. December 1902.
S.Jacobsen.5Til Varde Byraad!


Idet man vedlægger Andragerens Seperationsforening og Skilsmissebevilling og oplyser, at der indtil endelig Skilsmisse fandt Sted, saaledes som vedlagte Opgørelse udviser, er ydet hans Hustru til 2 uforsørgede Børns Underholdning og Opdragelse som Fattighjælp 383 Kr 41 Ø, og at der efter Skilsmissen er ydet hende paa samme Måde en Fattighjælp af 153 Kr, samt at han intet har erstattet af disse Udgifter, skal man, da Andrageren saavidt vides er en yngre arbejdsdygtig Mand, der maa antages modvillig at have unddraget sig den ham paahvilende Forsørgelsespligt, tjenstligt tillade sig at udtale, at man ikke skønner, at der er nogen Grund til at eftergive ham den Erstatning, Kommunen har Krav paa, eller Samtykke i, at han indgaar nyt Ægteskab, hvorom han senere i en Skrivelse til Udvalget af 13de, der følger vedlagt, har anholdt.


Varde Byraads Fattigudvalg den 30 Decemb. 1902
P.U.V.
A. Harck.
Formand.På januarmødet vedtog byrådet fattigudvalgets indstilling.Noter:

  1. Det fremgår af håndskriften, at han ikke selv har skrevet brevet. Han findes ikke i nogen folketælling. For at være forsørgelsesberettiget, d.v.s. at kommunen havde pligt til at forsørge den pågældende, skulle man være født i byen eller haft bopæl der i fem år efter det fyldte 18. år.
  2. Hvis man ikke fik eftergivet modtaget fattighjælp, mistede man stemmeretten.
  3. Dokumenter vedrørende seperation og skilsmisse.
  4. I følge lov fra 1826 kunne den kommune, der havde førsørgerpligten, nægte en person at indgå ægteskab, hvis denne havde været under fattigvæsenet og ikke betalt pengene tilbage.
  5. Han var byens kæmner 1896-1925.

Til sidetop