Til sidebund

Varde Købstads politiprotokol 1911-14

Sag 155/12 24/8


Forhør vedrørende Murersvend Theodor Nielsen og Kommis Peter Nielsen angaaende Gadeuorden. Fremlagt blev Rapport af 21/8 fra Patruljebetjent Sørensen.


For Retten mødte Kelner Rasmussen, der blev foreholdt den fremlagte Rapp. Og forklarede, at da han den paagældende Nat i Forening med Fotograf Holger Nielsen kom ind i Højskolehjemmets Gaard var der en Del Mennesker forsamlede deriblandt de i Rapp. nævnte to Personer (murersvenden og kommisen). Den ene af disse (kommisen) kom hen til Fotograf Nielsen og beklagede sig over, at der var nogen, der havde voldtaget hans Kæreste. Nielsen svarede i en spøgende Tone, at han skulde "lukke sin Mund, da han fik saadant et rædsomt stort Hul i Hovedet". Da vedkommende hertil svarede, at Nielsen ikke skulde sige "Hold Mund" til ham, udtalte Nielsen, at han vel nok kunde forstaa en Spøg. Kpt1 og Nielsen gik nu ind i Højskolehjemmet, og da de kort efter forlod dette og gik ned ad Storegade fulgte de i Rapp. nævnte personer, der indtil da var blevet staaende uden for Højskolehjemmet, efter dem. Da de var kommet omtrent ud for Damkjærs Hotel (i dag politistation) henvendte den mindste af Personerne (kommisen) sig til Fotograf Nielsen og bebrejdede ham, at han havde generet ham og i det samme gav hans Ledsager (murersvenden) Fotograf Niesen et Slag i ansigtet og da Kpt. vendte sig om, for den paagældende (murersvenden) ind paa ham og tilføjede ham nogle Slag i ansigtet, hvorefter vedkommende Voldsmænd fjernede sig. Kpt. løb nu efter Vægterne (patruljebetjentene) og anmeldte for disse det passerede. Kpt. gør ikke Paastand paa Erstatning ej heller paa at de paagældende straffes.

oplæst      vedtaget


Fremstod Fotograf Nielsen, der vedtager den af forrige Kpt. afgivne Forklaring som rigtig. Heller ikke han gør hverken Paastand paa Erstatning eller Straf. Han bemærker paa Anledning, at kommis Nielsen ikke slog ham.

oplæst      vedtaget


Fremstod Murersv. Theodor Nielsen født 26" Aug. 1889 i Horne. Han opholder sig hos sin Fader Murermester Jens Peter Nielsen samme steds.


Endvidere fremstod Kommis Peter Nielsen kaldet Blaaheden f. 7/8 1893 i Roust. Han opholder sig hos Købmand Nielsen i Tistrup. De tvende Sigtede blev konfronteret med de to forrige afhørte Kpt. der erklærede at genkende dem. Foreholdt den af Rasmussen givne Forklaring finder de to Sigtede intet mod samme at indvende. Murersvend Theodor Nielsen tilbyder for den begaaede Overtrædelse af Politivedtægten at erlægge en Bøde paa 20 Kr.2 til Købstadens Politikasse senest 1" Nov. d. A.


Dommeren modtog det gjorte Tilbud, hvorefter der tildeltes Kommis Peter Nielsen en alvorlig Advarsel.

oplæst      vedtaget

samtlige aftraadte

Sagen sluttet
Hattesen3.

Retsvidner
M. Jørgensen
J. Pedersen


Damkjærs Hotel
Damkjærs Hotel, nybygget i 1906. Nu politigård.

Noter:

  1. Kpt = komparenten = den person der er i forhør
  2. Ca. en ugeløn for Theodor Nielsen.
  3. Politimester, dommer og borgmester i Varde.

Til sidetop