Til sidebund

Sagen om huset i Arnbjergstræde.


Til Sundhedskommissionen.

Efter Anmodning fra Sundhedscommiteens Formand skal undertegnede i det Efterfølgende give en Fremstilling af de mig paaklagede sundhedsfjendtlige Forhold i den af Sundhedscommiteen besigtede Ejemdom i Arnbjerggade og den tilstødende Ejendom i Skovbogade1.


Min Opmærksomhed blev henledt paa de sundhedsfarlige Forhold paa det nævnte Sted,ved at jeg for et Par Maaneder blev kaldt til en ung Kone lidende ad Tyfus dersteds. Konen var, kort forinden jeg blev kaldt til hende, som nygift nylig kommen ind i Huset og blev da syg. Hun udtalte selv til mig uopfordret, at hun havde Formening om, at hendes Sygdom skrev sig fra, at hun laa lige op til en Væg, som var meget fugtig og hvorunder der gik en Rendesten, samt at der i denne Stue var en slem Atmosphere. Efter personligt at have undersøgt Forholdene ordinerede jeg, at Konen skulle flyttes i et andet Værelse. Det varede ikke saa længe, inden hun atter kom sig.


Da hun var udgaaet af Behandling flytter hun atter ind paa den samme Plads,upaaagtet at jeg havde advaret hende, og hun blev umiddelbart derpaa atter angrebet af Tyfus, som atter helbredtes i ret kort Tid, efter at hun atter var fjernet fra Infektionsstedet.


Under mine Besøg hos Konen havde jeg ofte Lejlighed til at overbevise mig om, at der i det vedkommende Rum var en infernalsk Stank, som ogsaa bredte sig ud i Køkkenet, hvortil Døren Stadig maatte holdes aaben, for at skaffe en Deel af den raadne Luft Udgang. Ved nu at underkaste Forholdene fra begge Sider af den omtalte Væg(denne Væg er den vestlige Gavl af Albers Ejendom i Arnbjerggade) et nøjagtigt Eftersyn, viste der sig at være en saadan Overflod af Infektionsmuligheder fra den vedkommende gavl, at man forhaabentlig vanskelig nogetsteds vil kunne finde et Sidestykke hertil. Hele Afløbet af Spildevand fra den vedkommende Ejendoms Gaardsrum optages af en umiddelbar ved den nordre Ende af den omtalte Gavl værende Infektionskule, som tillige modtager en vellugtende Tilledning fra et lige dertil grænsende Latrin, som ikke bliver renset, men lader sin overflod selv adlyde Tyngdens Love til fordel for samme Kule. Fra samme Kule afgaar et Stikrør umiddelbar ind under den omtalte Gavl. Røret kan ses, at være tilstede, men det er fuldstændigt ude af Funktion. Jorbunden under og omkring Muren og selve Murens Substans er i Kraft af Haarrørsvirkningen de eneste afledende Elementer af denne sammenblandede Infektionsvæske. Det spiller nu i dette Tilfælde ingen Rolle, at der fra vedkommende Ejendom intet Afløb findes, saa at alt snavset kommer til at Stagnere inden for Ejendommens Territorium. For Ejendommen ville slet ikke være heldigere stillet om alt kom ud i Gadens rendesten., da denne er fuldstændig illusorisk, fordi den ikke har Fald til nogen af Siderne og set ud fra vedkommende Ejendoms tænkte Afløb synes at danne en tragtformet Fordybning.


Altsaa Rendestenssnavset i den vedkommende Ejendom kommer ikke videre end til den omtalte gavls Nordende. Her sker der saa en Filtreringsproces, saa at alt Bundfald bliver liggende paa dette Sted, og den tynde Del af Vædsken optages i Gavlen og jordbunden under og omkring gavlen. Dette forhold ses og lugtes tydeligt. Efter hvad man her ser, synes det omtalte Filtreringsapparat at have været i Virksomhed i en Aarrække, da hele Gavlen er inficeret med Fugt, Skimmel og Mugpletter op til Loftsbjælken. Gulvbrædderne, der allerede mange Gange er blevet skarret ind mod Muren, befinder sig i Opløsningstilstand og bærer Vidnedsbyrd om, at Jordbunden under Gulvet er gennemtrukket af Rendestensvand.


Dette var forholdene saavidt angaar selve den inficerede ejendom. Vi går nu til Medaljens Bagside og ser, hvad der findes umiddelbar op mod den anden side af vedkommende Gavl, altsaa i Naboejendommen i Skovbogade. Her møder der en længe forinden man kommer i Gavlens Nærhed, en rædselsfuld Lugt. For saa vidt Lugten ikke berøver en Modet til at undersøge Forholdene nærmere, viser den sig at komme fra en Mødding, der kommer af Aske- og Køkkenaffald, Latringødning og Rottekadavere, af hvilke jeg den dag, jeg inspicerede Møddingen talte 14, som syntes at være kommen til for nylig. Hvor mange Møddingens Gemmer skjulte for Blikket skal jeg lade uomtalt. Møddingens Størrelse vil uden Overdrivelse kunne anslaas til 3-4 Vognlæs, og den optog hele Bredsiden af Muren.

Altså den hele udvendige Begrænsning af et Beboelsesrum dannes af en Gavl(opført i slette Materialer, det vil altsaa sige, at Muren er særlig porøs) som modtager i rigelig Mængde organisk, raadent, infectiøst Stof fra hele den Jordbund, den hviler paa. Denne Væg havde efter sine Betingelser fortjent at have været Udgangspunkt for en hel Epidemi.

Hvad bør der nu gøres for at raade Bod paa alle de omtalte Misligheder?

 1. Den vedkommende genneminficerede Mur bør nedrives og paa ny opmures i nye Materialer.
 2. Den inficerede Grund, hvorpaa Muren har staaet og de nærmere tilgrænsende Partier bør udgraves og bortføres og frisk Fyld kommes i stedet for.
 3. Afløbet under Muren bør omlægges enten ved en Ledning af fuldstændig tæt sammenføjede, glacerede Rør af tilstrækkelig vidde og tilstrækkeligt Fald, eller hvad der maaske var bedre, lægge en i Bunden cementeret, aaben Afløbsrende paa den vedkommende Gavls vestlige Side, saafremt intet af juridiske Hensyn er til Hinder herfor.
 4. Møddingen i Naboejendommen bør fjernes og Møddingspladsen bør omgives med en Cementmur, ligesom den maa cementeres i Bunden. Saafremt dette Hensyn ikke tages, vil Møddingens Tilstedeværelse stadig medføre Fare for at kunne inficere Grunden omkring den omtalte Mur og derigennem selve Muren. Møddingen bør for Fremtiden ikke ligge umiddelbar op til Muren.
 5. Muren bør opføres i gode Materialer og Fundamentet isoleres med Skiffer eller Asfalt fra selve Murværket.
 6. Rendestenen i Arnbjerggade bør omlægges i hele sin Længde og den skal gives tilstrækkeligt Fald til en eller anden Side, da alt Rendestensvandet i denne Gade ikke kommer uden for Gadens Territorium, men Stagnerer i Rendesten, hvor det for Øjeblikket kun bortskaffes dels ved Fordampning til den atmosfæriske Luft dels siver ned i Grunden.

Varde d. 11/7 1885
C.A.Larsen2.

De anførte fordringer billiges af undertegnede.
Varde d. 15de Juli 1885.
Block3.

Undertegnede er med hensyn til Albers Ejendom af den Anskuelse, at der bør træffes de fornødne foranstaltninger til et tilskrækkeligt Afløb, Lokummet istandsættes, saa at Afløb fra dette undgaas. Grunden under Gavlen og en Del af Gulvet udgraves og fornys. Optrækningen paa Murens indvendige Side afslaas og fornys og Asfalt anbringes paa Væggen. Disse Foranstaltninger anses af kyndige Folk som betryggende og desuden tilfredsstilles de nuværende lejere. Derimod kan jeg ikke tiltræde Fordringen om Murens Nedrivning m.m., saa meget mindre som det af flere paastaas, at anledningen til Murens fugtige og skjoldede Udseende er, at det pagældende Rum i sin Tid blev benyttet af Kleinsmed Hoffmann til Opbevaring af Salt, i hvor vel jeg ikke hermed har til hensigt at benægte D'hrr Lægers større Kendskab til den formentlige Anledning.

De uheldige Forhold i Naboejendommen er nu fuldstændig afhjulpne.

Varde d. 16. Juli 1885.
Bølling4.

Jeg slutter mig i Et og Alt til Herr Districtslæge Blochs Udtalelse.

Varde d. 16. Juli 1885.
Reck Thomsen5.

Aar 1885 d. 24 Juli Eftermiddag kl. 6 mødte Sundhedscommissionen paa Raadhuset i Anledning af, at der fra Læge C.A. Larsen var indkommet en anmeldelse om forskellige sundhedsfarlige Forhold i en Ejendom i Arnbjergstræde tilhørende den umyndige Sømand Alber samt i den tilstødende Ejendom i Skovbogade tilhørende Frk. Neidhardt. Bemeldte Skrivelse af 11.ds. blev fremlagt forsynet med flere af Kommissionens Medlemmers paategnede erklæringer. Efter Indbydelse var mødt Læge Larsen.

Kommissionen bemærkede, at den tidligere havde taget de paapagede Forhold i Øjesyn og Formanden, at han under 2 Politisager har mulkteret de Paagældende for de forskellige sundhedsfarlige Forhold ved deres Ejendomme. Da det er Kommissionen bekendt, at de nu er sket en saadan Forandring med Møddingsstedet ved Frk. Niedhardts Ejendom, saa at dettes Indretning nu tilfredsstiller Sundhedsvedtægtens Fordringer, vil Kommissionen altsaa intet kunne foretage sig vedrørende denne Ejendom.

Da Kommissionen ikke ansaa sig berettiget til at paabyde nedrivningen af en Del af Ejendommen i Arnbjergstræde, tilhørende den umyndige Alber, maatte der altsaa finde mindre indgribende Forandriger sted ved denne Ejendom og Kommissionen vedtog desaarsag at paabyde, at der træffes saadanne foranstaltninger, at der kan finde et tilstrækkeligt Afløb Sted fra Gaarden ud paa Gaden som hele Gadens længde, samt at dette Afløb, forsaavidt det skal gaa under Mur eller Gulv finder Sted gennem lukkede for Vædske ugennemtrængelige Rør. Endvidere at Lokummet istandsættes og bringes i Overensstemmelse med Forskrifterne i Sundhedsvedtægtens § 20-22, og endelige at grunden under gavlen ind til Frk. Neidhardts Ejendom og under en Del af Gulvet i Gavlværelset ind til nævnte Ejendom udgraves i en Dybde, der er tilstrækkelig til at fjerne den inficerede Jordbund og at det derved fremkomne Rum tildels fyldes med stampet Ler, hvorhos Optrækningen paa Murens indvendige Side vil være at afslaa og forny efter at Asfaltering har fundet Sted. Kommissionsmedlem Bølling, der tillige er Værge for den umyndige Alber, erklærede idenne sidste Egenskab at ville opfylde det givne Paalæg, hvorhos Kommissionen med Hensyn til Afløbet i hele Arnbjerggades Længde igennem vedtog at meddele Byraadets Vei- og Brolægningsudvalg det i saa Henseende Fornødne af det Foranstaaende.

Oplæst
Mødet hævet.
Kalko6,   Bloch,   Reck Thomsen,   Bølling.
Noter:

 1. Skoubogade fik i 1894 navneforandring til Storegade.
 2. Praktiserende læge, sygehuslæge 1887-1905.
 3. Var distriktslæge. Hans funktion svarede tilnutidens embedslæge.
 4. Var redaktør på byens største avis, Ribe Amtstidende, Varde Avis.
 5. Købmand, Storegade 20.
 6. Kongelig udnævnt byfoged=borgmester og politimesterTil sidetop