Til sidebund

Brønden i enkefru Klosters gård.


Varde Juli 1886.

Sundhedskommissionen i Varde.

Herved tillader jeg mig at henlede Kommissionens opmærksomhed paa, at der i den Enkefru Kloster tilhørende Eiendom1 lige over for Varde Svineslagteri2 findes en Brønd, hvori Vandet antages at være fordervet. Min Læge, Hr. C.A.Larsen har bestemt fraraadet mig at bruge af Vandet, det bemærkes, at mine Børn har haft Gastriske Lidelser straks efter, at jeg med min Familie var flyttet ind om April Flyttedag dette Aar. Naar Vandet bliver varmt samles der Skum ovenpaa. Anvendet vandet til The bliver Theen sort og udrikkeligefter min Smag. Sødsuppe og flere retter ligesaa. Det afsætter et blaat Lag i Kopper og gryder, som maa skures med sand.


I en Afstand af 2 Alen og 2 Tommer passerer en Rendesten af en meget daarlig Beskaffenhed Brønden. I samme(Rendesten) har vandet fra Værtshusholder Poulsens Hestestald afløb. Lige foran Brønden er et Hil, hvorfra jeg formoder, at Rendestensvandet trækker ned i Brønden, hvilket man kan overbevise sig om ved at lette på brædderne i det raadne Dæksel, som omgiver den efter min Formening raadne Postetræ. Naar Brønden er sort paa den indvendige Side, da er det givet, at rendestensvandet trænger ned i Brønden. Der er ogsaa et par deilige Møddinger i Brøndens Nærhed. Den ene i et dybt Hul. Den anden over Jorden i en ikke ubetydelig Høide.


Ovenstaaende overlades herved til Kommissionens Bedømmelse og Undersøgelse.

Regner med megen Agtelse
Uldspinder N. Andersen.

Varde d. 22/8 86.

Til Sundhedskommissionen.

Den i hoslagte Klage fra Uldspinder N.Andersen omtalte Brønd har Undertegnede gjentagne Gange undersøgt og kan fuldstændig bevidne Rigtigheden af de i Klagen anførte Punkter.

Andersens Familie led i Foraaret straks efter at de var flyttet hen til deres nuværende Beboelse af gastriske Tilfælde, som alene kan skyldes Drikkevandet. Jeg undersøgte dengang Forholdene ved Brønden og fandt dem saa miserable, at jeg raadede ham til øjeblikkeligt at klage til Sundhedskommissionen, hvilket han dog dengang ikke gjorde. Paa hans Anmodning har jeg sendt Klagen til Sundhedskommissionen og jeg har gjort det med Beredvillighed, da Forholdene ved den Brønd er mildest talt skandaløse.

En i Brøndvæsen sagkyndig Mand, som jeg har talt med om denne Brønd, har sagt til mig, at denne Brønd er i den grad forurenet, at den vanskeligt kan finde sig lige her på Pladsen, og det vil vist ikke sige saa lidt. Jeg skal ikke indlade mig paa Detailler, da Sagen ved at tages i Øjesyn bedst taler for sig selv, men kun henlede Sundhedskommissionens Opmærksomhed paa Brøndens Naboskab med Rendestenen fra Stalden og de nærliggende Møddinger og Latriner.

Med Agtelse.
C.A.Larsen.

Der skete imidlertid ikke noget i sagen, og 5/10 skrev læge Larsen et nyt brev til sundhedskommissionens formand, borgmester og politimester Johannes Baptiste Ferdinand Hilarius Kalko og anklagede denne for "utilgivelig Ligegyldighed" idet sundhedskommissionen ikke selv havde været på stedet, men blot sendt en betjent hen for at undersøge forholdene. Men efter knap en uge kom der et brev fra kommissionens formand.

Varde 11. Oktober 1886.


Til Sundhedskommissionens Medlemmer.


Den til Sundhedskommissionens indkomne Skrivelse af 22. August d. A. med Bilag, der følger vedlagt har praktiserende Læge af Varde C.A.Larsen henledt Kommissionens Opmærksomhed paa det nære Naboskab mellem en i Enkefru Klosters værende Brønd og en Rendesten, Mødding og Latrin. Foranlediget heraf har jeg gjentagen Gange ladet forholdene undersøge, hvorved det har vist sig, at bemeldte Brønd - naar undtages et ældre Dæksel, der straks blev erstattet med et nyt- saaledes som det fremgaar af vedlagte Rapport(gengivet nedenfor) er indrettet i overensstemmelse med Forskrifterne i § 7 i Sundhedsvedtægten for Varde Kjøbstad. Idet jeg vedlægger en senere Skrivelse fra Læge Larsen skal jeg udtale, at jeg efter det Oplyste ikke har fundet det fornødent for Tiden at sammenkalde Kommissionen til Møde.


Med nærværende Skrivelse forventer jeg de bemærkninger som d'hrr mulig maatte finde Anledning til betræffende herværende sag, og skal jeg særlig gjøre Opmærksom paa, at kommissionen - foruden af mig - ogsaa kan sammenkaldes til Møde saafremt der maatte fremkomme en udtrykkelig Begjæring derom fra mindst 3 Medlemmer.

Kalko.
Varde Kjøbstads Politi.


RAPPORT
Torsdagen den 2. september 1886.


I Anledning af hoslagte skrivelse fra Læge Larsen angaaende en Brønd i Enkefru Klosters Gaard har Undertegnede efter Ordre indfundet sig dersteds for at tage brønden i Øjesyn.


Dæksbrættet over Brønden med Pumpe der var noget slidt, har Eierinden efter min Opfordring ladet erstatte med et nyt forsvarligt Plankedække. Efter min Formening er der ikke noget at udsætte paa Pumpen hvad dens Soliditet og Tæthed angaar. Vandet er tilsyneladende klart, men om det indeholder skadelige Bestanddele, kan jeg selvfølgelig ikke afgjøre. Naar jeg har været i Gaarden har Rendestenen og Gaarden været i renlig tilstand.

J.Hansen.
Overbetjent.
I en kontinuation(fortsættelse) til rapporten står der:

Ved Eftersyn, som vi Undertegnede i Forening har Foretaget befandtes Brøndens nærmeste Omgivelser høiere end Jordssmonnets øvrige Overflade, der var Fald fra brønden til den i Gaarden værende Rendesten, og der er ikke alene brolagt i Nærheden af Brønden, men over hele Gaarden, og det er ikke synligt, at der til brønden er noget urent Tilløb fra møddinger og Latriner el. Lign. Det er en Brønd, der har eksisteret i en del Aar, den ligger ca. 3 Alen fra Møddingen og slet ikke i Nærheden af et Latrin. Der findes et særligt Rør til Brøndens Forsyning med frisk Luft.

Varde d. 14. Septbr. 1886.
P. Knudsen3.   J. Hansen.
Som svar på formandens skrivelse til medlemmerne skrev disrikslæge Block:

Varde d. 12. Oktober 1886.
Velbaarne Hr. Borgmester Kalko.


Da den paaklagede Enkemadam Kloster tilhørende Brønd af sundhedskommissionens Formand er besørget undersøgt paa lovlig Maade i Overensstemmelse med Sundhedsvedtægten og det ved en Mand, som Sundhedskommissionen maa erkjende et saadant Hverv godt kan betros, saa skjønner jeg ikke rettere, end at der ikke er nogen grund til at forlange den locale Undersøgelse af selve Sundhedskommissionen, og at enhver Fordring herpaa er uberettiget. Det maa antages, at der ikke er sadanne lokale Forhold, som strider mod Sundhedsvedtægten, eller at de, om de maaske have været der, nu er afhjulpne.


I Anledning af Uldspinder Andersens Angivelse af Vandets store Slethed i den paaklagede Brønd, var det ønskeligt, om Sundhedskommissionen ville finde sig foralediget til at tage sig af Sagen. Jeg henstiller om der ikke kunne gives vedkommende et Tilhold om at foretage en grundig Rensning af Brønden, ikke blot en udpumpning, der efter Sagkyndiges dom ikke er tilstrækkelig. Det vil så vise sig om Vandets Forurening var forbigaaende eller kræver yderligere Undersøgelser.

Ærbødigst.
Block.
Distriktslæge.
Et andet medlem af kommissionen kbm. H.M.Bøtker ønskede ligesom Block, at ejeren skulle gives et tilhold om at oprense brønden, men han mente iøvrigt også at kommissionen burde se på forholdene.
To øvrige medlemmer kbm. Reck Thomsen og f.h.v. distriktslæge Kietz mente ikke, at der burde foretages noget, og derved blev det.
På et møde d. 14 oktober 1886 anbefalede Sundhedskommissionen, at Steins laboratorie skulle foretage en undersøgelse af drikkevandet fra 12 brønde:
Amtssygehuset, Gæstgiver Damkjærs gård, Dr. Kietz, Borgmester Kalko, Rådhuset, Kbm. Jens Thomsen, Kbm. F. Neidhard, Enkefru Kloster, Svineslagteriet, Dreier D. Madsen, Teknisk Skole.
Byrådet bevilligede 200 kr. til undersøgelsen. Resultatet forelå på kommissionens møde d. 22/9 1886 . I skrivelsen fra laboratoriet hed det at "Drikkevandet er gjennemgaaende Slet".
Problemer med rendestene og drikkevand blev først løst, da byen blev kloakeret i årene 1900-05 og fik et vandværk i 1907.Noter:


  1. I dag Smedegade nr. 14 over for installatør Holms forretning.
  2. Fra 1880 og indtil 1967 lå slagteriet på den store parkeringsplads, Murtfeldts Plads.
  3. P. Knudsen var arrestforvarer ved arresten på rådhuset.


Til sidetop