Til sidebund

Fare for koleraepidemi.

Aar 1892 den 25. August Aften Kl. 8 afholdt Sundhedskommissionen Møde paa Raadhuset paa foranledning af Distriktslægen for at træffe Foranstaltninger i Anledning af, at Koleraen nærmede sig Landet1. Samtlige medlemmer var tilstede, dog paa Formandens vegne i hans fraværelse hans Fuldmægtig Andresen.Følgende foreløbige Foranstaltningen vedtoges af Kommissionen:

Byens Politibetjente og Gendarmer2 anmodes om at assistere til daglig med at undersøge alle Byens Gaarde m.H.t deres Tilstand i sanitær Henseende og at udpege de Steder, som ikke er i Overensstemmelse med Sundhedsvedtægten og derom afgive Melding til Kommissionen, hvilket ogsaa gjalt Sdr. Varde og Eindomme i Byens Nærhed.


Kommissionen udsteder Bekjendtgørelser i Byens Blade, hvorved det paalægges Grundeierne og Leierne uophørlig og daglig at desinficere(med Klorkalk og Tørvesmuld) samt renligholde samtlige Latriner og Pissoirer her i Byen, og om at samtlige Møddinger uopholdelig skal udtømmes og udføres af Byen, hvilket kun maa ske i Tiden mellem Kl. 7 Aften og Kl. 8 Morgen.


Naar Møddingerne er udtømte, skal de desinficeres med Klorkalk og belægges med Tørvesmuld. Der maa under de nuværende Forhold indtil videre ikke samles en større Beholdning i Møddingsstedet end høist et Læs. Derhos skal svinetønder tømmes og renses uophørligt ligesom Svinestier og Stalde daglig skal renses.


Gaardspladser og rendestene skal daglig vandes feies og skylles med frisk Vand. Gaderne skal vandes med frisk Vand to gange daglig, så længe den stærke Hede og tørke vedvarer. Salg af umoden Frugt forbydes. Alt Slagteraffald maa ikke henlægges paa Møddinger, men udføres af Byen.

Med hensyn til en Koleraepidemi her i Byen vedtog Kommissionen at træffe følgende Foranstaltninger i Henhold til Lov af 30.Marts d.A.:

Kommissionen opfordrer med Bekendtgjørelser i byens Blade de mandlige og Kvindelige Personer, der vil træde til hjælp som Sygepleiere, til Desinfektion og paa anden Maade til at melde sig snarest muligt enten hos Distriktslægen eller Sygehuslægen, som bemyndiges til at træffe nærmere Aftale med dem om Vederlag m.v.


I Henseende til Tilveibringelse af Lokaler til Koleralazaret vedtog man at kræve Metodistkirken3 med tilhørende Præstebolig stillet til Raadighed for Kommissionen til brug som Lazaret. Det bemærkes i den Anledning, at ingen af de offentlige Bygninger her i byen paa grund af deres Beliggenhed egner sig til nævnte Brug, og der kan ikke være tale om at opføre barakker eller Lignende. Derimod vedtog man at benytte Borgerskolen som Isolationslokale efter Epidemilovens § 15. Til Montering af Epidemilazarettet erholdes det fornødne materiale foreløbig fra Syge- og Epidemi. Kommissionens Læger drager omsorg for de fornødne Befordringsmidlers Tilvejebringelse ved Leie.


H.P.Kiertzner har bemærket, at til Bestemmelsen om to Gange daglig Vanding af Gaderne stemmer han ikke.

H. Andresen.   H. P. Kietzner.   P. Kietz.   A. Larsen.
H. M. Bøtker.   F.P.Feddersen.

I dagene frem til 12 sep. da faren for en epidemi var forbi skred kommissionen ind over for over 200 husstande med hensyn til overholdelse af reglerne. Der var knap 900 husstande i byen.Noter:

  1. Der var kostateret koleratilfælde i Hamborg og Flensborg, men nærmere kom det ikke.
  2. I forbindelse med provisorielovgivningen 1885-94 havde regeringen Estrup oprettet et militærpolitikorps, der skulle opretholde ro i landet. En afdeling på 25 mand plus to officerer var i Varde i Provisorietiden. De fleste blev efterhånden anbragt ude i oplandet, så var kun var 8 gendarmer i byen, da korpset i 1894 blev opløst.
  3. Metodistkirken lå(ligger) på hjørnet af Østervold og Frisvadvej. Den stod færdig i 1891. På grunden, hvor alderdomshjemmet, Svaneparken i dag ligger, lå dengang sygehuset. Der var dengang kun spredt bebyggelse mellem Østervold og Lunden.

Til sidetop