Til sidebund

Er Varde et Sodoma?

Den 20. juni 1918 kunne læserne af Ribe Amtstidende/Varde Avis se ovenstående overskrift i avisen.

I det følgende stod der:
Der er, efter hvad der meddeles os fra København, til Justitsministeriet indgaaet en højst ejendommelig Klage. Den er anonym og er indsendt af en Handelsrejsende, som i nogle Dage har gæstet Varde. Manden paastaar, at vor gode By er et rent og skært Sodoma og Gomorrha: Kortspil, Pigesjov og anden daarligdom florerer her som ingen andre Steder i det ganske Land.

Vi ved ikke, hvor den ærede Klager har indhøstet saa bedrøvelige Erfaringer fra under sit Ophold i Varde, men Manden har aabenbart benyttet sin Tid godt og selv været ude om sig.

At Hr. Zahle1 har opfattet Sagen højst alvorligt, fremgaar af, at han efter Forlydende har sendt Sagen til Amtet2 og derfra vil den vel gaa videre gennem hele det knirkende Embedsmaskineri.

Vardenserne, der kender Forholdene, vil antagelig trække paa Smilebaandet af al den justitsministerielle Højtidelighed. Det er vi nu slet ikke opsat paa. Vi maa kræve vor By renset for den slags fæle Beskyldninger. Hvad om Hr. Zahle, naar han nu faar den piperske Affære3 fra Haanden, selv kom herover for at se paa Forholdene? En kommission til at undersøge den delikate Sag vilde maaske heller ikke være at foragte.

Vi finder blot: Noget maa der gøres.


Noter:

  1. Zahle var justitsminister og tilhørte partiet Det radikale Venstre.
  2. Amtmanden var indtil retsreformen i 1919 politimesterens nærmeste foresatte og skulle kontrollere, at alt gik rigtigt til i politikredsen.
  3. Hentyder til en strid, som Zahle havde med formanden for Det konservative Folkeparti, Emil Piper.

Den anonyme skrivelse ligger i Varde Byfogeds arkiv under journalsager 1918 på Landsarkivet i Viborg. Den maskinskrevne tekst lyder:
Til Justitsministeriet.
København


Som Handelsrejsende kommer jeg rundt til de fleste Byer i Jylland og ser af og til en Del Halløj og Daarligdom, men det værste af den Slags træffer man dog alligevel i Varde.


Jeg er selv Afholdsmand og religiøst Sindet og føler mig ofte forarget over det beskidte Leben, som føres paa mange Pladser i Jylland, hvilken Landsdel sikkert for Tiden er i saa Henseende langt mere fremtrædende end de andre Dele af Danmark.


Som ovenfor bemærket er Varde særlig slem. Nogle af mine Venner, der har samme Mening som jeg, har bedt mig henlede Myndighedernes Opmæksomhed paa denne Sag i Haab om, at faa Forholdene forbedret. Selv tør de ikke foretage sig noget af Frygt for at blive forfulgt bagefter, hvis Aktionen ikke fører til noget, og saadan gaar det jo desværre saa ofte.


Drikkeri, Usædelighed og Urenlighed foregaar aabenlyst i Varde ud over alle Grænser. Markedsdagene er det haarrejsende Ting, der forgaar for Folks Øjne, saa f. Ex. Politiet ikke maa kunne undgaa at observere det. Der findes Restaurationer, hvor Fruen tager imod Mandfolk, medens Børn færdes i Lokalerne, og halvvoksne Døtre spiller Klaver dertil. Markedsdagene plejer der altid at komme professionelle "Damer" til Byen for at assistere forskellige Steder rundt i Byen.


Mine førnævnte Venner haaber paa, at den for en kort Tid siden ankomne Politimester1 maa kunne bringe Orden, Renlighed og gode Sæder til Byen, som alt for længe har lidt under Manglen paa disse 3 Ting.


Jeg har samme Grund som mine Venner til at forblive

Deres ærbødige
Anonymos

Noter:

  1. Chr. Kiørboe, Vardes Politimester 1917-19.

Brevet er afsendt fra Justitsministeriets 2det ekspeditionskontor til Ribe Amt d. 13/6 1918 og fra amtmanden i Ribe tilstillet politimesteren i Varde d. 15/6 1918. Politimester Kiørboe har ikke gjort meget væsen af sagen. På papiret står: Journaliseres og henlægges.


Et kig i politiarkiverne bekræfter, at der heller ikke var grund til at tage det alt for alvorligt. Der var i 1918 85 overtrædelser af politivedtægten og straffeloven i Varde købstad, herunder en halv snes tyverier, en del gadeuoden og værthusslagsmål, et par bedragerier, samt 4 personer grebet i hasardspil. Dertil kom en masse færdselsforseelser. Det var ikke alarmerende i en by med knap 5000 indbyggere.


Hvor den anonyme har haft sine oplevelser vides ikke. Men teksten kan vel anses for et bidrag til myten om Vardes vilde Liv, som det hed i en vise fra Helsingørrevyen 1952.Til sidetop