Til sidebund

Sundhedsvedtægter for Varde Købstad 1860.

§ 1.

Nærværende Sundhedsvedtægter gjælde ikke blot for selve Kjøbstadens Grund, men ogsaa for de Bygninger, der opføres paa Kjøbstadens Grund inden for en Afstand af 300 Alen fra den egentlige Bygrænse.

§ 2.

Politimesteren, Districtslægen og 2 dertil paa 3 Aar af Communalbestyrelsen udvalgte Medlemmer, af hvilke det ene skal være en af Borgerrepræsentationen og det andet være uden for Repræsentationen, sammentræder som Commission, for efter fornøden Bemyndigelse i Forening at fyldestgjøre de forøgede Pligter, som ifølge Sundhedsvedtægterne ville komme til at paahvile Kjøbstadens Sundhedscommission.

§ 3.

Denne Sundhedscommission bør stadigt have sin Opmærksomhed henvendt paa Kjøbstadens Sundhedsvedtægters rette og nøiagtige Gjennemførelse.

§ 4.

Naar særegne Omstændigheder, navnlig betydelige Epedemier i selve Byen eller i farlig Nærhed gjøre overordentlige Foranstaltninger nødvendige, skal Sundhedscommissionen gjennem Communalbestyrelsen bevirke et efter Omstændighederne passende Antal af Byens Indvaanere udvælge til at være dem behjælpelige med Gjennemførelse af dens Foranstaltninger. Undskyldningsgrunde med dette Ombud paa Borgerne afgjøres ved Amtet.

§ 5.

Omsorgen for Købstadens offentlige Vandforsyning påhviler Communalbestyrelsen, som træffer, de efter Omstændighederne mulige og hensigtssvarende Foranstaltninger til deres forbedring.

§ 6.

Stedets Sundhedscommission - der i Medfør af sin Stilling har Indseende med Vandforsyningen, med dens Vedligeholdelse i forsvarlig Stand, med forøvede Beskadigelser, af dens enkelte Dele, med Vandets sundhedssvarende Beskaffenhed, med i det almene Vel indgribende Misbrug af Vandet - bør gjøre de fornødne motiverede Forslag til sammes Forbedring for vedkommende Communalbestyrelse for saa vidt Manglerne vedkommer det Offentlige.

§ 7.

Kjøbstadens Brønde skal alle være forsynede med forsvarlig Omgjærding eller Dæksel. Brøndens nærmeste omgivelse maa være noget højere end Jordsmonnets øvrige Overflade, maa være brolagt i en Bredde af 1½ Alen og holdes fri for alt urent, overjodisk eller underjordisk Tilløb, saasom Latriner, Møddinger, Pisoirer, Svinestier, Gruber o.s.v.

§ 8.

Sundhedscommissionen har ret til at undertage eller lade undersøge Vandets og Vandapparaters Beskaffenhed paa privat og offentlig Grund.

§ 9.

Dersom Undersøgelsen paa et privat Sted godtgjør Vandets for Sundheden farlige beskaffenhed, har Sundhedscommissionen Ret til at forbyde og ved passende Forholdsregler at Forhindre dets Brug, indtil det Fornødne til Vandets Forbedring er Foretaget.

§ 10.

Alle private Afløbsrender og rendestene i og ved Gaarde og Haver maa være satte i forsvarlig Forbindelse med de almindelige Afløbsrender og holdes tilbørlig rene.

§ 11.

Rensningen af de offentlige Afløbsrender med Undtagelse af Gaderendestene,som besørges rengjorte af enhver Grundejer udenfor sin Ejendom, maa staa for det Offentliges Foranstaltning og saa ofte det af Sundhedscommissionen findes nødvendigt efter Aarstid og Sundhedsforhold.

§ 12.

De fra Afløbsrender optagen Urenligheder skulle fjernes uden Ophold og paa hensigtsmæssig Maade.

§ 13.

Ved den offentlige Reenlighed forstaaes Reenholdelsen af Byens Torve, Pladser og Gader eller andre paa Byens Grund værende offentlige Veie, som af alle Byens Gaardspladser og den ligefremme Forbindelse mellem disse og de offentlige Veie.

§ 14.

Byens Gader skulle feies i Almindelighed 2 Gange ugentlig og paa den Tid af Dagen, det af Stedets Sundhedscommission findes nødvendigt, hvilket skal være tilendebragt til den bestemte Tid, hvorefter det Sammenfeiede uopholdeligt bortføres paa hensigtsmæssig Maade. Gaardspladser skulle feies saa ofte, at de holdes tilbørligt rene og fri for Lugt. I tørt Veier maa offentlige Pladser og Gader saaledes stænkes med Vand før Feiningen.

§ 15.

Naar Sundhedskommissionen i de varmere Aarstider, eller under andre Omstændigheder, der gør det tilraadeligt at træffe extraordinære Foranstaltninger til Vedligeholdelse af den offentlige Reenlighed, finder det fornødent at anordne hyppigere Gadefejning end sædvanligt og almindelig Udskyldning af Rendestene ved Hjælp af vandet fra Pumperne eller Brøndene i Gaardene skulle alle Grundeierne, der have Gadestrækninger at reenholde, og i hvis Gaarde findes Pumper eller Brønde, hvorfra Udskylning kan skee, være pligtige at efterkomme de Paalæg og Forskrifter, der i saa Henseende gives.

§ 16.

Møddinger= Samlingssteder for Skarn, Affald, Gjødning m. v. ved de Steder, hvor der findes Kreatur- eller Svinestald, kunne haves enten over Jorden, omgiven af en i Cement muret Indhegning af 1½ Steens Tykkelse og ikke over 1½ alens Høide og ½ Alens Leerunderlag i Bunden, eller i Gruber med Bund og Sider af Steenbro eller Mur og ½ Alen Leeromgivelse i Bunden og paa Siderne.

Skarnkister=Ansamlingssteder for Skarn, Affald m. v. ved de Steder, hvor der ikke findes Kreatur- eller Svinestald, kunne være med forsvarlig Indhegning af Brædder eller Plankeværk.

Foranstaaende Regler bliver ubetinget at anvende paa alle nye Anlæg og paa de Steder, hvor Sundhedskommissionen ikke anser den nuværende Indretning for fyldestgjørende.

Møddinger maa ikke ligge Beboelseshuse, Brønde, Gader og offentlige Pladser nærmere end 3 Alen, dog at denne Bestemmelse om Afstanden fra Gader og offentlige Pladser kan bortfalde, naar Møddingerne ere forsynede med en 3 Alen Høi og 1½ Steen tyk Muur, og at Sundhedskommissionen ogsaa iøvrigt, hvor en Indskrænkning i Afstandene gjøres uundgaaeligt nødvendige, kan indrømme samme.

Skarnkister, som ikke ligge i tre Alens Afstand fra Gader eller Offentlige Pladser skulle afhegnes fra disse med en 3 Alen høi Muur eller Plankeværk.

Til Udkørsel af Møddinger maa kun benyttes tætte Vogne med For og Bagsmæk og behørigt høie Sider, og Læsset maa saaledes afklappes, at intet kan spildes. Ligeledes maa flydende Gjødning udføres i Vogne, der er saa tætte, at intet spildes.

§ 17.

Aadsler maa ikke henkastes paa Gader, Veie i Aaer og Grøfter, ei heller paa Møddinger. Maa skulle udføres af Byen og besørges nedgravet i passende Afstand fra Beboelseshuse og Brønde.

§ 18.

Ligesom det ved Lov af 29. December 1857 § 51 er paabudt, at Handel med Klude, Been o.s.v. skal være enhver Forskrift undergiven, som Sundhedskommissionen maatte anse fornøden, og navnlig ikke drives eller Oplag dertil haves paa noget Sted, som ikke af Sundhedskommissionen findes passende, hvilket endvidere skal gjælde om alle Gjødningsstoffer. Saaledes skulle ogsaa skibe med lignende Stoffer, naar de henligger i Havnen, af Sundhedskommissionen henvises i saadan Afstand, at Byens Luft ikke deraf kan inficeres.

§ 19.

Enhver Huseier er pligtig til til enhver Tid at holde sin Gadeplads i en saadan Stand, at den er fri for stillestaaende Vand.

§ 20.

Ligesom det ved Lov af 30. December 1858 § 27 er forordnet, at der "ved enhver Bygning skal være de fornødne Latriner, at disse for Fremtiden ikke maa anbringes ikke maa anbringes under Beboelsesleiligheder eller Trapper, og at ethvert nyt Latrinhus skal være fjernet 3 Alen fra Vandpost eller Brønd", saaledes maa Latrinhuset ved Opførelsen af nye eller Ombygning af Ældre Bygninger heller ikke anbringes Gaden nærmere end i 3 Alens Afstand derfra.

§ 21.

Ved Latrinhuse, som ere indrettede med Tønder, maa disse anbringes paa et uigjennem- trængeligt Gulv, der ikke maa ligge lavere end Jordens Overflade. Tønderne maa være tætte og Afløb fra dem maa ikke finde Sted.

§ 22.

Ved Latrinhuse, som ere indrettede med Grube, maa denne ikke have større Dybde end 1 Alen uden Sundhedscommissionens specielle Sanction, og Afløb fra Gruben til Gadernes Rendestene eller andre Afløbsrender maa ikke finde Sted. Ved Opførsel af nye eller Ombygning af ældre Latrinhuse, skulle disse indrettes med Tønder.

§ 23.

Den særlige udkørsel af Latrinaffald skal skee i tætte Vogne og ikke efter Klokken 8 Formiddag om Vinteren og klokken 6 formiddag om Sommeren.

§ 24.

Af de i Lov af 10. Marts 1852 §1 nævnte for Sundheden skadelige Næringsbrug, maa Pergaments- Tarmstrænge- og Limfabrikation, Benkogeri, Benbrænderi, Trankogeri, Tilvirkning af Gødningsstoffer og Garverier - desuden Kalk- og Cementbrænderi - for Fremtiden ikke drives i 300 Alens Afstand fra Kjøbstaden. Dog finder dette ikke Anvendelse med Hensyn til Personer, som allerede nu have erhvervet Berettigelse til i selve Byen, at udøve et saadant i Drift værende Næringsbrug, hvorimod de med Hensyn til dette Drift og locale Forhold maa underkaste sig Sundhedscommissionens tilsyn og Forskrifter.

§ 25.

Andre Næringsbrug som kunne blive skadelige for Sundheden nemlig Slagternes, Kødudsalg, Udsmeltning af raa Talg, Skindtilberedning, Stivelsefabrikation, kemiske Fabrikker for Tilvirkning af mineralske Syrer, Slate og andre Præparater. Male- og Farvestoffer, endelig Tilberedelse af Belysningsgas, skulle i Henseende til deres Anlæg, Drift of Localiteter være de Foreskrifter undergivne som Sundhedskommissionen anser nødvendige, og maa ikke uden sammes Tilladelse flyttes fra fra det sted, hvor de drives til noget andet inden for Byens Grændse.

§ 26.

Den, som for Sundhedskommissionen kan godtgøre, at han er i Stand til at drive nogle af de i § 24 nævnte Næringsbrug på en saadan måde, at dets skadelige Følger forebygges skal have Adgang til at behandles efter § 25.

§ 27.

Fra de i § 24 undtagelsesviis og fra de i § 25 betingelsesviis tilladte for Sundheden skadelige Næringsbrug, maa ildelugtende Afløb til Gaders Rendestene alene skee i den tidlige Morgenstund, hvorved det tillige skal af Sundhedskommissionen strengt paaagtes, at Rendestenen hver Gang tilbørlig efterskylles med rent Vand.

§ 28.

Hvad Svinehold angaar, saa maa Vedkommende med Hensyn til Indretningen og Udrensningen af Svinestier samt Opsamling og Opbevaring af Svineføde, være Sundhedscommissionen Forskrifter undergivne. Navnlig maa Svinestier være fjernet mindst 3 Alen fra Beboelseshuset, Post eller Brønd, og de maa ikke med den aabne side vende til Gaden. De maa ligge nogenlunde frit, saa vidt muligt med Afløb til Møddinger, saaledes at de hyppigt kan renses ved Udskylning. Svineføden skal opsamles i tillukkede Tønder eller Kar og maa ikke opbevares i Beboelseshuse. Hvor Svinehold medfører Misligheder, som enten paa grund af Vedkommendes fortsatte Overhørighed eller paa grund af locale Forhold ikke lader sig afhjælpe, maa det ganske forbydes. Under inegn Omstændigheder maa der drives Svinehold ved Sygehuset og den offentlige Skole.

§ 29.

Kohold skal være følgende bestemmelser undergivne. Koholdet(ligesom Kreaturstalden overhovedet) maa ikke anbringes under Beboelseshuse og ikke i kældre. Gulvet maa være lagt af Steen eller Planker. Afløb fra Stalden skal ske til Gjødnings- eller Uringruber, og fra disse maa Afløb til Rendestene eller andre Afløbsrender aldeles ikkke finde Sted. Kreaturholdet maa i det Hele være underkastes Tilsyn af Sundhedscommissionen, der skal være berettiget til, hvor tilstødende Misligheder enten paa Grund af Vedkommendes fortsatte Overhørighed eller paa grund af locale Forhold ikke lade sig afhjælpe, gansk at forbyde samme.

§ 30.

Fra Slagterierne, som findes i Kjøbstaden, skal det dyriske Affald, Tarmskarn o.s.v. optages i forsvarligt murede og tildækkede Skarnkister, der ikke maa ligge op til Gaden eller Beboelsesleiligheder, til Post eller Brønd, hvorfra intet Afløb maa tilstedes. Udførslen bør ske mindst to Gange ugentlig og iøvrigt som Slagteriet overhovedet maa være Sundhedscommissionens Tilsyn og Forskrifter undergivet.

§ 31.

Sundhedscommissionens Kontrol med Salg af Forfalskede og for Sundheden skadelige Næringsmidler maa indskjærpes og gjennemføres ved jævnlige Undersøgelser paa Ubestemte Tider, hvortil fornøden sagkyndig Hjælp paa det Offentliges Bekostning kan benyttes.

§ 32.

Undersøgelserne maa omfatte de dels paa Torvet eller i private Udsalg falbudte Næringsmidler, dels de paagjældende Handlendes eller Næringsbrugeres Oplagssteder og Forraadskamre, saavel med hensyn til disses for Opbevaring af Fødemidlerne tjenelige Forhold, deres behhørige Størrelse, Luftighed, Kølighed, Frihed fra Fugtighed o.s.v. som med Hensyn til selve de opbevarede Fødemidlers uforfalskede eller ufordærvede for Sundheden uskadelige Beskaffenhed.

§ 33.

I overensstemmelse med bestaaende Lovbud Confiskeres forfalskede saavel som fordærvede for Sundheden skadelige Næringsmidler, hvorpaa Opdagelsen af det mislige Forhold uden Ophold bringes det Offentlige til Kundskab.

§ 34.

Enhver Grav skal i Forhold til Kistens Høide være saa dyb, at der i det Mindste bliver 2 Alen Jord over Kisten regnet fra Kirkegaardens Overflade.

§ 35.

Under særlige Epedemier bør de nedlagte kister dækkes med et Lag brændt Kalk eller med Trækul.

§ 36.

Opgravning af Liig maa kun foretages med Sundhedscommissionens Samtykke og efter dets Anvisning.

§ 37.

Saafremt den gamle Kirkegaard skulle blive nedlagt maa den ikke tages i Brug i andet Øiemed før end Sundhedscommissionen dertil have givet Samtykke.

§ 38.

Naar Byens Udvidelse tilsigtes, hvad enten det gjælder enkelte Bygninger eller større Anlæg, bør de pagjældende Grundes Beskaffenhed og planer til deres Bebyggelse og Benyttelse, sat i Forbindelse med Udvidelsesplaner i det Hele, underkastes Sundhedscommissionens Bedømmelse med hensyn til den Offentlige Sundheds Fordringer.

§ 39.

Er sadanne Grunde opstaaede ved Opfyldning eller af fugtig Beskaffenhed, skal deres Bebyggelse betinges af deres for Sundheden skadelige Indvirkninger fjernes ved hensigtsmæssige forholdsregler, der i hvert enklet Tilfælde skulle nøjagtigt og skriftligt angives af Bygningscommission med Tiltrædelse af Sundhedscommissionen.

§ 40.

Enhver Opfyldning af Grunde i indtil 300 Alens Afstand fra Byen, maa i Fremtiden kun ske med Stoffer, der er uskadelige for Sundheden Leer Blandet med Grus og Sand, på Overfladen Murbrokker.

§ 41.

Fabrikker, hvis Drift medfører Skade eller Fare for Arbeidernes Sundhed, bør staa under Sundhedscommissionens Tilsyn, der skal gaa ud paa saavidt muligt at afværge dette, Arbeiderne maa have fornøden Rummelighed og hensigtsmæssige Ventilationsindretninger.

§ 42.

Bestemmelserne i Lov af 8.Marts 1856 om passende Ventilation af Skolestuer og om det fornødne Rumfang Luft for hvert Skolebarn udvides til ogsaa at gjælde for Kjøbstadens private Skoler, der bør staa undeer Sundhedscommissionens Tilsyn, hvad Sundhedsforholdene angaar.

§ 43.

Forpleiningen af Børn, der er hensatte hos Pleieforældre, skal staa under Sundhedscommissionens særlige Tilsyn. Det samme maa gjælde om uconfirmerede Børns Arbeidstid og øvrige Sundhedsforhold i fabrikker. I begge Tilfælde skal Sundhedscommissionen, naar gjentagen Paamindelse have vist sig frugtesløs, være berettiget til at foranstalte det mislige Forholds Ophævelse.

§ 44.

Naar Nogen undlader at efterkomme Sundhedscommissionens Anordninger og det ved disse Sundhedsvedtægter Paabudte, bliver han gjennem Politiøvrigheden at tilholde dertil, eventuelt at tiltale ved Politiretten og for Undladelser og Overtrædelser at anse ved Straf efter Lov af 12. Jan. 1858 om Tilveibringelser af Sunhedvedtægter og Lovgivningens almindelige Regler med Hensyn til Overholdelse ad Politiets Bud. Sundhedscommissionen skal derfor være berettiget til navnlig naar det er en Foranstaltning, som behøver andre almindelige Foranstaltninger, at lade det paagjældende Arbejde udføre for de Modvilliges eller Forsømmeliges Regning.

§ 45.

Disse Sundhedsvedtægter bliver paa Kæmnerkassens Bekostning at trykke i et saa tilstrækkeligt Antal, at enhver Huseier kan erholde et Exemplar. Den første Uddeling Sker gratis, for Fremtiden er enhver Huseier pligtig til for egen Regning at være forsynet dermed.

Communalbestyrelsen i Varde d. 6. Juli 1860.Til sidetop